กิจกรรมอบรมนักศึกษาวิชาชีพครู “เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่และการปรับตัวในโลกจริง”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น และการปรับตัวในโลกจริง” มี รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งวิทยากรโดย อ.ดร.ชินตา พิมพ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการให้คำปรึกษา และ นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมถึงผู้สนใจ ในเรื่องการปรับตัวและเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยและสังคมปัจจุบันที่มีสิ่งเร้ามากมายที่จะกระทบถึงการศึกษา เพื่อที่ให้นักศึกษามีเกราะป้องกันในการใช้ชีวิตลดความเครียดสะสมและก้าวเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครู โดยกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ Soft Skills For Teacher เสริมความเป็นครูสู่พลเมืองโลก โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคตสำหรับคณาจารย์

ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1 (จะสามารถฝึกใช้อุปกรณ์จริง) และ ผ่านระบบ ZOOM (รับฟังแบบออนไน์) UpSkill สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ของวิถีการทำงานแห่งโลกเสมือน

Read More

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต

ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1UpSkill สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ของวิถีการทำงานแห่งโลกเสมือน

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ จัดค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 ออนไลน์

เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18” ในรูปแบบไฮบริด โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทในการจัดกิจกรรม และ นางสาวสุธิตา ภูใบบัง ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสมาชิกชาวค่าย ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 เป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตวิญญาณความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ฝึกประสบการณ์ การวางแผน ทำให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกัน รวมถึงสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 18 เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจในวิชาชีพครูจากทั่วประเทศ ได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ และบรรยากาศของความสนุกสนานมากมายภายในค่าย ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านวิชาการที่ไปด้วยเกร็ดความรู้และเนื้อหาสาระต่าง ๆ…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ประชุมหารือตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหวังสร้างคุณภาพผู้เรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

 ด้วยกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนิน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ โดยมีโรงเรียนในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการฯ  ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ กับ กองบัญคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ของสาขาวิชาสังคมศึกษา ช่วยในการสนับสนุนการจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมถึงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน แก่ครูในในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 60 คน จาก 11 โรงเรียน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยมีผลลับบรรลุตามวัตถุประสงค์คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ สามารถนำองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการจัดการต่าง ๆ ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานศึกษาในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 การนี้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.พงษ์พิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 และ พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว…

Read More

ศึกษาศาสตร์สร้างความพร้อมให้กับนักวิจัยจัดบรรยายพิเศษการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ทุน Fundamental Fund ปีงบ 2566

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อได้ได้รับทุนวิจัย ภายใต้คำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการบรรยาย และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นการให้ทิศทาง แนวทาง และแนวปฏิบัติในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงการกำหนดผลลัพธ์และผลกระทบปลายทางของชุดโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องตามคลัสเตอร์ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของประเทศ ภายใต้ทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับทุนในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยทางด้านการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้งช่วงท้าย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฯ คณะศึกษาศาสตร์ นำการดำเนินการ workshop เพื่อนำเสนอสารสนเทศผลลัพธ์ที่คาดหวังของการวิจัยตามข้อกำหนดของแหล่งทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับวารสารคุณภาพสูงจำเพาะทางด้านการศึกษาที่อยู่ในระดับ Q1 ตามดัชนีของฐานข้อมูล Scopus…

Read More

Live!! การประชุมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Live!! การประชุมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในวันที่อังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น. โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

ประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ The 14th International Conference on Educational Research 2021 หรือ ICER 2021 ภายใต้หัวข้อ “Maintaining Education Quality in Turbulent Times” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่การนำเสนอผลงานของนักการศึกษาจากหลายประเทศรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ภายใต้สถานะโควิด-19 ที่เป็นตัวแปลเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการฯ และ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ. ดรภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2021 เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเอาผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา…

Read More

อบรม “ครูคืนถิ่น” ออนไลน์เสริมหลักสูตรเครือข่ายสถาบัน Summer Camp ประจำปี 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามแม่ข่าย พร้อมด้วยสถาบันเครือข่ายผลิตครู 19 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูใน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ระดับเครือข่ายสถาบันผลิตครู (Summer Camp ประจำปี 2564) จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามประธานแม่ข่ายเครือข่าย 19 สถาบันผลิตครูฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ครูไทยแห่งอนาคต” รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ที่คัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2570  ซึ่งรัฐบาลก็มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในฐานะสถาบันเครือข่ายหลัก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น…

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. ออกแบบหลักสูตรเพื่อพลิกโฉมบัณฑิตศึกษาทางการศึกษาตอบสนอง Education 2030

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Curriculum Transformation by Design Thinking for Education” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร และ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเป้าหมายในระดมสมองมองจุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตรต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ร่วมถึงการนำศาสตร์องค์ความรู้ในแต่ละด้านผนวกกับเทคโนโลยีนำมาบูรณาการในการสร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และหลักสูตรอบรม Upskill และ Reskill ของครูประจำการ โดยมุ่งผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งสนองนโยบาย Education Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และประกาศเกณฑ์อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้เมื่อปลายปี 2563 เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความรู้ความสามารถทันสมัยและก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของโลกในทศวรรษ ปี 2030 

Read More