ศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอการขับเคลื่อนการศึกษา สู่ยุค New Isan ในปาฐกถาพิเศษ 60ปี มข. โดยรองนายกฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานปาฐกถาพิเศษ ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมในกิจกรรมพร้อมออกบูทนิทรรศการด้านการศึกษา นำโดย รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบ่งบอกถึงกำลังสำคัญอีกแรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการศึกษาของภาคอีสาน ให้เข้าสู่ยุค New Isan ที่มีเป้าหมายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอีสานให้เจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนด้วยการพัฒนาแนวใหม่ โดยมุ่งให้คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำงานผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และภาคประชาชน “เราร่วมจับมือท้องถื่น เพื่อพัฒนาการศึกษา นอกจากจะพัฒนาในตัวผู้เรียนแล้ว ยังพัฒนาสังคมให้เกิด New Isan” รศ.ดร.อิศรา ก้านจักรกล่าวนำเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ คณะศึกษาศาสตร์ถนัด ยกระดับภาคอีสานด้วยทุน และโอกาสของอีสานที่มีสินทรัพย์ทางธรรมชาติ…

Read More

มรภ.อุดร ศึกษาดูงาน ศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรฯ ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน จำนวน 26 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การกำกับติดตามวิทยานิพนธ์และการสำเร็จการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากสองสถาบันศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอนาคต มุ่งสู่การพัฒนาทางวิชาการและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคต

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการ SEA-Teacher Project 2024 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในชาติสมาชิก SEAMEO ได้แก่ University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย และ College of Education, Central Luzon State University (CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกประสบการ์สอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 จำนวน 6 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา…

Read More

ศึกษาศาสตร์ คุย บพค. หาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมประชุมหารือ ประเด็นการแสวงหาความร่วมมือกำลังคนของประเทศไทยร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค. นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding) ประเด็นการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ด้วยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการร่วมออกแบบและจัดทํา(ร่าง) ข้อเสนอหลักสูตร HE Sandbox เพื่อการผลิตบัณฑิตครูรูปแบบใหม่ และจัดทําเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การผลักดันโดยคุรุสภา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อพัฒนาโรงเรียนภายใต้ การดูแลของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิชาการให้กับเครือข่าย การศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วม The Asia Foundation ประเด็น เทคโนโลยีการศึกษา AI

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หารือร่วมกับ Mr. Thomas Parks ผู้บริหาร The Asia Foundation องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภูมิภาคเอเชียที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นผู้นำที่ก้าวล้ำในเอเชีย ร่วมกับ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. ในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเจคการศึกษาเทคโนโลยี AI ของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ AI for building new…

Read More

ศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์ หารือหลักสูตร บูรณาการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต

เมื่อพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญศึกษาศาสตร์ จับมือ พยาบาลศาสตร์หารือหลักสูตร บูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษายุคปัจจุบัน และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กในอนาคต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ร่วมหารือกับคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิลรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการวิชาการ ประเด็นการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางเพื่อบูรณาการหลักสูตรของทั้งสองคณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษา และประเทศต่อไป นับเป็นโอกาสสำคัญ และเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะเห็นการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตเร็วๆ นี้

Read More

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ในหัวข้อ "AUN-QA Implementation" มี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ.  และ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ร่วมไปถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทราบถึงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ AUN-QA Version 4.0 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนำไปสูการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการรับรองคุณภาพของหลักสูตรของคณะ และโรงเรียน มีมาตรฐานการสอนและการเรียนรู้ที่ทันสมัยและตรงตามเกณฑ์สากลและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม

Read More

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบันและพิธีสวมเสื้อครุยแสดงความยินดี

Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน SEA-Teacher project 2024

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน SEA-Teacher project 2024 เพื่อฝึกประสบการณ์สอน ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวโดยยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ที่อีเมล Picwon@kku.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 ธันวาคม 2566

Read More

“จุดประทีบตูมกาขอขมาพระแม่คงคา” จากการค้นคว้าขบวนแห่วัฒนธรรมอีสานสู่สายตาในงานสีฐานเฟสติวัล

สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค หรือ Sithan KKU Festival มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งได้ผสมผสานความหลากทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมถึงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเทศกาล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี้นี้ (2566) ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ งานสีฐานเฟสติวัลโดยมีแนวคิด “จุดประทีปไฟไต่ตูมกา บัวแก้วเลื่อมศรัทธา สมมานาคะเจ้า” ซึ่งเสนอการนำประทีบไฟตูมกาที่ใช้ในพิธีกรรมบูชาพระพุทธศาสนาและการขอขมาพระแม่คงคา ผ่านขบวนแห่ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่เผยแพร่วิถีชีวิตและศาสนาของชาวบ้านทุ่งแต้จังหวัดยโสธรอย่างที่ไม่เหมือนใคร จากการค้นคว้าและลงพื้นที่ในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ออกแบบ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งแนวคิดของขบวนแห่นี้นำเสนอเรื่องราวของประเพณีจุดไฟตูมกา บ้านทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ที่มีประเพณีและวิถีชีวิตที่เชื่อถือในพระพุทธศาสนาและพญานาค โดยในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง (วันลอยกระทง) ชาวบ้านจะนำผลตูมกา มาผ่าครึ่งแล้วคว้านเอาเนื้อและเมล็ดออกจากนั้นจะนำไปตากแห้ง และนำฝ้ายมาฟั่นเป็นเกลียวคล้ายตีนกา…

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ SEA-Teacher project

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ SEA-Teacher project 2024 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการติดภารกิจจึงได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ 🗓️สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ⏱️ เวลา 17.00 เป็นต้นไป ผ่าน Zoom meeting ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://zoom.us/j/98521983509?pwd=bTlBSU5lb3hsNzVHWFNUUkFwWEdJdz09 Meeting ID: 985 2198 3509 Passcode: 892016

Read More