“คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษา”

“THE LEADING NATIONAL FAUCLTY OF EDUCATION EMPHASIZES EDUCATIONAL INNOVATION”

S

Student and customer centered Excellence
ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

P

Professional
ความเป็นมืออาชีพ

I

Innovation Management
การจัดการเพื่อนวัตกรรม

R

Responsibility for Society
ความรับผิดชอบต่อสังคม

I

Integrity Mindset
ความซื่อสัตย์สุจริต

T

Teamwork
ทำงานเป็นทีม 

OF

T

Team

E

Ethic

A

Accountability

C

Care

H

Honor

E

Enjoy

R

Respect

พันธกิจ

  • ผลิตครูมืออาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

  • วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการศึกษาของประเทศ

  • การบริการวิชาการโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม

  • พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย/นวัตกรรม ของคณะฯ

โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์