“คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษา”

“The leading faculty of education in the country focuses on educational innovation”

S

Student and customer centered Excellence
รับฟังลูกค้าเพื่อนำสารสนเทศ มาปรับปรุงให้ดีขึ้น

P

Professional
มีความรู้และทักษะของวิชาชีพ การเรียนรู้และไฝ่รู้อย่าง ต่อเนื่องสู่ความสำเร็จ

I

Innovation Management
คิดริเริ่มสิ่งใหม่ มองหาโอกาสใหม่ พัฒนาและปรับปรุง งานอย่างต่อเนื่อง

R

Responsibility for Society
อุทิศตนในการช่วยเหลือ พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อ สังคมและชุมชน

I

Integrity Mindset
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส ไม่แสวงหา ผลประโยชน์

T

Teamwork
ทำงานเป็นทีม แบ่งปันประสบการณ์ ทักษะ ความรู้

OF

T

Team

E

Ethic

A

Accountability

C

Care

H

Honor

E

Enjoy

R

Respect

พันธกิจ

  • ผลิตครูมืออาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

  • วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการศึกษาของประเทศ

  • การบริการวิชาการโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม

  • พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย/นวัตกรรม ของคณะฯ

โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์