คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

การศึกษาต่อ

งานบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา (การศึกษาต่อ)
ระดับปริญญาตรี 043-009700 ต่อ 45625
ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) 043-009700 ต่อ 45994
มือถือ : 091-8617256
งานบริหารและธุรการหน่วยสารบรรณ : 043-343452 เลขานุการผู้บริหาร (คณบดี) : 043-343453 โทรศัพท์มือถือ : 093-3214866