Educational Innovation

เตรียมครูสู่การศึกษาแห่งอนาคต

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมทั้งมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผสมผสานเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการนำแนวคิด การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ถูกนำเข้ามาเพื่อให้นักศึกษามีบทบาทมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคุณภาพที่พร้อมรับอุตสาหกรรมและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวหน้าและรวดเร็ว”

Instructors

คณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์

คณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะทำการสอนให้แก่นักศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

Activity

กิจกรรมที่ผนวกเอาวัฒนธรรมและจิตวิญญาณครู

ในการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นภาพที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นครูที่มีจิตวิญญาณ ซึ่งมีผลทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์

learning place

สถานที่พร้อมสร้างครูคุณภาพ

Smart Classroom ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

Education Learning Center Jean Barry ห้องสมุดจีนแบรี่ คณะศึกษาศาสตร์ พื้นที่การสืบค้นข้อมูลที่มีระบบที่เชื่อมต่อกับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา

86 %

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 %

องค์กรธุรกิจเอกชน

3 %

ธุรกิจส่วนตัว

1 %

เจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อมูลล่าสุด 2565 ย้อนหลัง 5ปี 

employment

สถิติการมีงานทำ

สมัครเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Click Here