img

ระดับปริญญาตรี

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

จำนวน
565
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 565 คน
จำนวน
15,980
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 15,980 คน
1 : 28.28
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 565 คน จากผู้สมัคร 15,980 คน
1 : 29.54
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 541 คน จากผู้สมัคร 15,980 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

จำนวน
530
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 530 คน
จำนวน
13,282
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 13,282 คน
1 : 25.06
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 530 คน จากผู้สมัคร 13,282 คน
1 : 25.35
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 524 คน จากผู้สมัคร 13,282 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

จำนวน
530
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 530 คน
จำนวน
10,606
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 10,606 คน
1 : 20.01
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 530 คน จากผู้สมัคร 10,606 คน
1 : 20.71
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 512 คน จากผู้สมัคร 10,606 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

จำนวน
600
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 600 คน
จำนวน
11,463
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 11,463 คน
1 : 19.11
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 600 คน จากผู้สมัคร 11,463 คน
1 : 19.70
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 582 คน จากผู้สมัคร 11,463 คน

ระดับปริญญาโท

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566/2

จำนวน
20
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 20 คน
จำนวน
27
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 27 คน
1 : 1.35
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 20 คน จากผู้สมัคร 27 คน
1 : 1.26
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 24 คน จากผู้สมัคร 27 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566/1

จำนวน
252
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 252 คน
จำนวน
265
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 265 คน
1 : 1.05
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 252 คน จากผู้สมัคร 265 คน
1 : 1.45
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 183 คน จากผู้สมัคร 265 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565/2

จำนวน
24
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 24 คน
จำนวน
51
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 51 คน
1 : 2.13
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 24 คน จากผู้สมัคร 51 คน
1 : 1.89
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 27 คน จากผู้สมัคร 51 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565/1

จำนวน
260
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 260 คน
จำนวน
266
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 266 คน
1 : 1.02
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 260 คน จากผู้สมัคร 266 คน
1 : 2.13
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 125 คน จากผู้สมัคร 266 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564/2

จำนวน
53
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 53 คน
จำนวน
37
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 37 คน
1 : 0.70
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 53 คน จากผู้สมัคร 37 คน
1 : 1.19
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 31 คน จากผู้สมัคร 37 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564/1

จำนวน
250
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 250 คน
จำนวน
444
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 444 คน
1 : 1.78
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 250 คน จากผู้สมัคร 444 คน
1 : 2.41
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 184 คน จากผู้สมัคร 444 คน
img
img

ระดับปริญญาเอก

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566/2

จำนวน
25
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 25 คน
จำนวน
25
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 25 คน
1 : 1
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 25 คน จากผู้สมัคร 25 คน
1 : 1.09
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 23 คน จากผู้สมัคร 25 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2566/1

จำนวน
38
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 38 คน
จำนวน
20
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 20 คน
1 : 0.53
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 38 คน จากผู้สมัคร 20 คน
1 : 1.43
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 14 คน จากผู้สมัคร 20 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565/2

จำนวน
36
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 36 คน
จำนวน
25
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 25 คน
1 : 0.69
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 36 คน จากผู้สมัคร 25 คน
1 : 1.19
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 21 คน จากผู้สมัคร 25 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565/1

จำนวน
30
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 30 คน
จำนวน
18
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 18 คน
1 : 0.60
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 30 คน จากผู้สมัคร 18 คน
1 : 1.13
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 16 คน จากผู้สมัคร 18 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564/2

จำนวน
31
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 31 คน
จำนวน
39
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 39 คน
1 : 1.26
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 31 คน จากผู้สมัคร 39 คน
1 : 2.17
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 18 คน จากผู้สมัคร 39 คน

สถิติเกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564/1

จำนวน
54
คน
จำนวนรับ
(Admission Quota)
จำนวนรับ 54 คน
จำนวน
34
คน
จำนวนผู้สมัคร
(Number of Applicants)
จำนวนผู้สมัคร 34 คน
1 : 0.63
อัตรา
การแข่งขัน
รับ : สมัคร
(Acceptance Rate)
จำนวนรับ 54 คน จากผู้สมัคร 34 คน
1 : 1.48
อัตรา
การคัดเลือก
คัดเลือก : สมัคร
(Selection Rate)
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 54 คน จากผู้สมัคร 34 คน