คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้แทนผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือ อาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมในกิจกรรม

งาน KM Show and Share มุ่งหวังที่จะค้นหานวัตกรรมทางการศึกษาจากผู้บริหาร อาจารย์ ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 68 ผลงาน จากทั่วประเทศในทุกภูมิภาค ผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น นิทรรศการนวัตกรรมจากหน่วยงานความร่วมมือ การบรรยายพิเศษจากวิทยากร อ.วรวุฒิ หลักชัย และ อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ ซึ่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมงาน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า โครงการ KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินภายใต้ KM Road Map ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2563 และ ในปี 2567 นี้ ได้ขยายผลการจัดการความรู้ไปสู่การต่อยอดสู่นวัตกรรม และค้นหา Best Practice เพื่อนำไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งคุณค่าให้กับสังคม และเชิงพาณิชย์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดแสดงและการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการต่อยอดพัฒนาและขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของผลงาน

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ และ 7 หน่วยงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ ถือว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่อาศัยทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรอย่างหลากหลาย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ทำให้มองเห็นความหวังของประเทศที่บุคลากรทางด้านการศึกษา มีวิธีการสร้าง วิธีการปลูกฝังเด็กให้รู้จักคิดรู้จักสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ได้ดี จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ต่อยอดได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คือ ถ้าเราจะสร้างเด็ก ครูจะต้องปลูกฝังให้เด็กเรื่องความคิด หรือ Idea Thinking เด็กต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ออกมาได้เป็นอย่างดี การดำเนินการทุกกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความตระหนักกับบุคลากรทางการศึกษา ในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดจากกระบวนการจัดความรู้จนกระทั่งเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเผยแพร่สู่สาธารณชน นำไปสู่การนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการพัฒนาและต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ และการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โรงเรียน และการศึกษาของชาติต่อไป