ศึกษาศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ร่วมหารือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมี นายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธานสภาฯ นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นางสุจิตรา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโกทา ร่วมหารือวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ โรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโมเดลต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรม เพื่อเตรียมการจัดอบรมครูในโรงเรียนและการใช้งานนวัตกรรมลงสู่โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน รวมไปถึงร่วมกับท้องถิ่นในการปรับหลักสูตรและวิธีการบูรณาการนวัตกรรมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสำหรับนักเรียนในโรงเรียน