สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

FACULTY OF EDUCATION

วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา

นฤมล ช่างศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

changsri_crme@kku.ac.th

สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

sampan@kku.ac.th

นิศากร บุญเสนา

อาจารย์ ดร.

nisabo@kku.ac.th

ดวงมณี ยะอัมพันธุ์

อาจารย์

duangmanee@kku.ac.th

จิตรลดา ใจกล้า

อาจารย์ ดร.

jitlja@kku.ac.th

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา​

โชคชัย ยืนยง

รองศาสตราจารย์ ดร.

ychok@kku.ac.th

นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

niwsri@kku.ac.th

ร่มเกล้า จันทราษี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

romklao@kku.ac.th

จิรดาวรรณ หันตุลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

jirahu@kku.ac.th

อะรุณี แสงสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

arunsa@kku.ac.th

ภัทรพร ผลดี

อาจารย์ ดร.

phatpon@kku.ac.th

ภาวัต ไชยพิเดช

อาจารย์ ดร.

pawach@kku.ac.th

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

จารุณี ซามาตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.

scharu@kku.ac.th

พัชรินทร์ ปัญจบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.

patchapan@kku.ac.th

พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.

pornin@kku.ac.th

พงศ์ธนัช แซ่จู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

phongthanatsa@kku.ac.th

นฏกร ประมายันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

natakorn@kku.ac.th