ศึกษาศาสตร์ มอบประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน” แก่น้องเยาวชนในสถานพินิจฯ

27 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการ “พัฒนาทักษะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน” ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น มุ่งหวังมอบโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะภาษา และจุดประกายอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ในสถานพินิจฯ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดอบรมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เด็กๆ จะได้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต” โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนึ่งในโครงการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป