"เตรียมครูสู่การศึกษาแห่งอนาคต"
หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
เพิ่มเติม
"สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ"
ด้วยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะทำการสอนให้แก่นักศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
สมัครเรียน
"เตรียมครูสู่การศึกษาแห่งอนาคต"
หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
เพิ่มเติม
"สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ"
ด้วยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะทำการสอนให้แก่นักศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
สมัครเรียน
Previous slide
Next slide
หลักสูตรการศึกษา
สมัครเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ
นวัตกรรม
บริการวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร

วิสัยทัศน์

คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษา

ค่านิยม

S = Student and customer centered Excellence รับฟังลูกค้าเพื่อนำสารสนเทศ มาปรับปรุงให้ดีขึ้น
P = Professional มีความรู้และทักษะของวิชาชีพ การเรียนรู้และไฝ่รู้อย่าง ต่อเนื่องสู่ความสำเร็จ
I = Innovation Management คิดริเริ่มสิ่งใหม่ มองหาโอกาสใหม่ พัฒนาและปรับปรุง งานอย่างต่อเนื่อง
R = Responsibility for Society อุทิศตนในการช่วยเหลือ พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อ สังคมและชุมชน
I = Integrity Mindset ปฏิบัติตามข้อกำหนด ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส ไม่แสวงหา ผลประโยชน์
T = Teamwork ทำงานเป็นทีม แบ่งปันประสบการณ์ ทักษะ ความรู้

พันธกิจ

1) ผลิตครูมืออาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
2) วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการศึกษาของประเทศ
3) การบริการวิชาการโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม
4) พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านนวัตกรรมการศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย/นวัตกรรม ของคณะฯ

สมรรถนะหลัก

การสร้างนวัตกรรมการศึกษาจากการบูรณาการงานวิจัย การจัดการศึกษา และบริการวิชาการ

Research and Innovation Highlight

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

บริการวิชาการคณะฯ

CMDDC

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนากำลังคนโค้ดดิ้งและพลเมืองดิจิทัล

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LifeLong Learning

e-Learning สะสมหน่วยกิต Credit Bank สำหรับเทียบโอนรายวิชา

IEEC

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเชิงพาณิชย์

การจัดการความรู้ - KM

สายด่วนคณบดี

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณศึกษาศาสตร์

เรื่องร้องเรียน

การจัดการศึกษา การเรียนการสอน การบริการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ ระบบ EDResearch Clinic เพื่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญแบบ Online

April 1, 2024

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAMPUS-ASIA 6

April 7, 2023

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

November 3, 2021

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2564

June 19, 2021

แจ้งกำหนดการสอบ สัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564: สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียนแล้ว รายชื่อตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย

February 15, 2021

ขั้นตอนในการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ KEPT EXIT ของนักศึกษา

January 30, 2021