"เตรียมครูสู่การศึกษาแห่งอนาคต"
หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
เพิ่มเติม
"สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ"
ด้วยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะทำการสอนให้แก่นักศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
สมัครเรียน
"เตรียมครูสู่การศึกษาแห่งอนาคต"
หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตครูผู้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
เพิ่มเติม
"สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ"
ด้วยคณาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะทำการสอนให้แก่นักศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
สมัครเรียน
Previous slide
Next slide
หลักสูตรการศึกษา
สมัครเรียน
โรงเรียนสาธิตฯ
นวัตกรรม
บริการวิชาการ

Research and Innovation Highlight

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Up-Skill/Re-Skill 6 ชุดวิชา จำนวน 23 รายวิชา สามารถสะสมเครดิตได้

บริการวิชาการคณะฯ

CMDC

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนากำลังคนโค้ดดิ้งและพลเมืองดิจิทัล