ศึกษาศาสตร์ MOU 15 โรงเรียนสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบผ่านโครงการฯ “อ่าน เขียน คิดขั้นสูง” มุ่งสู่ New Isan ตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

19 พฤษภาคม 2567 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง และการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ครูในโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งหวังพัฒนาครูให้เป็นต้นแบบ นำนวัตกรรมการสอนไปพัฒนาผู้เรียน และขยายผลสู่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมในพิธีลงนามฯ และได้รับเกียรติจาก นายขันตรี โสภาพิศ รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ พัฒนาครูและโรงรียนต้นแบบในโครงการฯ

โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยครูต้นแบบทุกท่านจะได้รับความรู้ เทคนิค และนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้องยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งพัฒนาภาคอีสานสู่ความมั่นคงและมั่งคั่ง ภายใต้แนวคิด “New Isan” ที่มุ่งพัฒนารากฐานด้านการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่ในภูมิภาคให้มีทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล ร่วมไปถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21