คณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองแก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 13 คน จาก โรงเรียนบ้านเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับแนะแนวการศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ร่วมหารือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมี นายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธานสภาฯ นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นางสุจิตรา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโกทา ร่วมหารือวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ โรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโมเดลต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรม เพื่อเตรียมการจัดอบรมครูในโรงเรียนและการใช้งานนวัตกรรมลงสู่โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน รวมไปถึงร่วมกับท้องถิ่นในการปรับหลักสูตรและวิธีการบูรณาการนวัตกรรมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

Read More

EDxKKBS ร่วมพัฒนาหลักสูตร LLL สะสมหน่วยกิต ปูทางสู่ Pre-University

คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมประชุมหารือวางแผนพัฒนาหลักสูตร Life Long Learning (LLL) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.อิศรา กัานจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือวางแผนแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Life Long Learning (LLL) กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุม หลักสูตร LLL นี้ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมรายวิชาต่างๆ ผลิตเป็นคอร์สให้นักเรียน Pre-University เข้าเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจ Credit Bank ซึ่งสามารถนำไปเทียบโอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งช่วยให้นักเรียนลดระยะเวลาในการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย ความชอบ และความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตร LLL ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร LLL ให้มีประสิทธิภาพ

Read More

NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูคืนถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเครือข่าย คณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา โดยภายใน 2ปี ที่ได้หลังจากบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งได้เกิดเป็นงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO” THE NATIONAL TEACHER INDUCTION…

Read More

สาธิตฯ มข. ปลูกจิตสาธารณะ กล้าแสดงออก ทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “มอดินแดงอาสา แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อหล่อหลอมการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจความต้องการของโรงเรียน การเล่นดนตรีเพื่อรับบริจาค การจัดกิจกรรมสันทนาการ และฐานวิชาการต่าง ๆ กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเปี่ยมแรงบันดาลใจแห่งการแบ่งปัน

Read More

ศึกษาศาสตร์ ร่วมพันธมิตรหน่วยงานการศึกษาเตรียมจัดงาน “KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation” แบ่งปันองค์ความรู้ร่วมพัฒนาวงการการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมหารือกับผู้บริหารและผู้แทนจาก 7 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมหารือเตรียมการจัดงาน "KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation" เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอและแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีในวงการการศึกษา โดยการโฟกัสในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงการนำเสนอผลงานที่มีการพัฒนาต่อยอดจากกระบวนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาต่อยอดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับจดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนและการสอนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างพันธมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศ

Read More

ED x COLA ร่วมพัฒนาชุดวิชาสำหรับ Pre-Degree เพื่อนักเรียน เตรียมเทียบศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันทำการวางแผนพัฒนาชุดวิชาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสะสมหน่วยกิจให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับ 2 คณะ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งสองคณะ ในการวางแผนพัฒนา ณ ห้อง Co-Working ชั้น 3 ของคณะศึกษาศาสตร์ โครงการนี้จะรวบรวมรายวิชาต่างๆ พร้อมผลิตเป็นคอร์สระยะสั้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมันธยมปลายได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อสะสมหน่วยกิจเป็น Credit Bank สามารถนำไปเทียบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะช่วยในการลดระยะเวลาในการศึกษาและเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาเป้าหมายความชอบและความถนัดของตนเองในการศึกษา

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้” ม.เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้ง "คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดตั้งฯ นำโดย ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ ผศ.เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอ แนวทางการดำเนินงานบริหารหลักสูตรวิชาชีพครูและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีเป้าเป็นคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษา ผลิตครูไทยแห่งอนาคตสู่ New Isan เพื่อที่จะเป็นฐานรากใหม่ด้านการศึกษาของภาคอีสาน ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้ลงเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ที่ถือเป็นพื้นที่วิจัยและบ่มเพาะฝึกประสบการณ์นักศึกษาวิชาชีพครู การเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ได้สนับสนุน คณะกรรมการจัดตั้ง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานและการจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการการเรียนรู้” นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสอง…

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอการขับเคลื่อนการศึกษา สู่ยุค New Isan ในปาฐกถาพิเศษ 60ปี มข. โดยรองนายกฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานปาฐกถาพิเศษ ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมในกิจกรรมพร้อมออกบูทนิทรรศการด้านการศึกษา นำโดย รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบ่งบอกถึงกำลังสำคัญอีกแรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการศึกษาของภาคอีสาน ให้เข้าสู่ยุค New Isan ที่มีเป้าหมายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอีสานให้เจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนด้วยการพัฒนาแนวใหม่ โดยมุ่งให้คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำงานผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และภาคประชาชน “เราร่วมจับมือท้องถื่น เพื่อพัฒนาการศึกษา นอกจากจะพัฒนาในตัวผู้เรียนแล้ว ยังพัฒนาสังคมให้เกิด New Isan” รศ.ดร.อิศรา ก้านจักรกล่าวนำเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ คณะศึกษาศาสตร์ถนัด ยกระดับภาคอีสานด้วยทุน และโอกาสของอีสานที่มีสินทรัพย์ทางธรรมชาติ…

Read More

“แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23” โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 The 23rd Japan Education Fair in Khon Kaen” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วมไปถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ กว่า…

Read More

“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20” ปลูกกล้าต้นใหม่สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพครู

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20 ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความประทับใจของคณาจารย์ นักเรียนจากทั่วประเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกกว่า 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายมีความผสมผสานระหว่างนันทนาการ และวิชาการได้อย่างลงตัว มีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติการเป็นครูในทางที่ดี ในแบบฉบับของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้  “ค่ายนี้เป็นค่ายครูระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับและจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี” รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัตถุประสงค์จริงๆของการจัดค่ายนี้ คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ฝึกบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2. ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพครู 3. เปิดโอกาสรับฟังเสียงของเด็กๆนักเรียน (voice of consumer) ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแห่งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานต่อไปในอนาคต “ประทับใจที่เราได้เขียนแผนจริงๆ ทดลองสอนจริงๆ จำลองการเป็นนักศึกษาครูจริงๆ” นายวชิรพล ริยะบุตร นักเรียนที่มีโอกาสได้มาค่ายในครั้งนี้กล่าวอีกว่า ตนได้แรงบันดาลใจและอยากที่จะเข้ามาศึกษาที่คณะแห่งนี้ในอนาคต อยู่ในครอบครัวรั้วสีแสดที่มีพี่ๆ และคณาจารย์…

Read More