ศึกษาศาสตร์ มอบประกาศนียบัตร “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน” แก่น้องเยาวชนในสถานพินิจฯ

27 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการ "พัฒนาทักษะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน" ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น มุ่งหวังมอบโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะภาษา และจุดประกายอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ในสถานพินิจฯ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจากคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดอบรมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า "รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เด็กๆ จะได้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต" โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นหนึ่งในโครงการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนที่เข้าร่วม ยกระดับ “การประกันคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานศึกษาร่วมพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายสถานศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลง เพื่อให้เครือข่ายสถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานภายนอก  คณะศึกษาศาสตร์ยังคงเน้นยำเสมอถึงวิสัยทัศน์ “คณะศึกษาชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษา” “เราตระหนักเสมอว่า เราจะสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และวิสัยทัศน์ของเราคือ คณะชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากคณะศึกษาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากโรงเรียนที่เข้าร่วมอีกด้วย” รศ. ดร.อิศรา ก้านจักร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สามเรื่องที่คณะเราตั้ง ปณิธานไว้คือ 1. สร้างคุณครูที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาภูมิภาค3. การตั้งโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อผลิตครูและเป็นต้นแบบการสอน” พร้อมกล่าวทิ้งท้ายถึงบทบาทที่คณะศึกษาศาสตร์จะเข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือในครั้งนี้ ว่าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และองค์กร

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดตัว “ครูพร้อม” แพลตฟอร์ม EDKKU AI CHATBOT : พัฒนาการครั้งสำคัญเพื่อตอบโจทย์การบริการยุคดิจิทัล ผู้ช่วยอัจฉริยะ ตอบทุกคำถามด้านการศึกษา

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายแง่มุมของชีวิต การศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ AI นำเสนอศักยภาพในการยกระดับการบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มข. ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์ม “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT เพื่อเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของการพัฒนา “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT เกิดจากการเล็งเห็นปัญหาที่มีอยู่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลและตอบคำถามมีจำกัด ส่งผลให้การบริการไม่ทั่วถึง และเวลาในการให้บริการก็จำกัดเฉพาะเวลาทำการ จึงได้ประชุมระดมสมองร่วมกันของทั้งบุคลากรและผู้บริหารคณะฯเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และค้นหาแนวทางแก้ไข รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี กล่าวว่า คณะฯมีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการใช้ AI ร่วมกับงานในแต่ละกระบวนงาน จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาปรึกษาหารือและร่วมมือกันพัฒนา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) ได้พัฒนาโมเดล AI ที่ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลต่างๆ…

Read More

ศึกษาศาสตร์และ รร.สาธิต มข. สร้างโอกาสและทักษะใหม่ผ่านภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมพัฒนาให้แก่น้องๆ ในสถานพินิจฯ

23 พฤษภาคม 2567 - ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ "โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ" มุ่งหวังมอบโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะภาษา และจุดประกายอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ในสถานพินิจฯ โดยมีวิทยากรจากคณาจารย์จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ และ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ผศ.ดร.องอาจ นามวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ปิยดา สุดาทิพย์ อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา 5.Miss Sirivan Prammawat ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล Mr. Riccardo freddolini Mr. Richmond Joshua Rosalejos และ ทพญ.เพชรรัตน์ ไชยเศรษฐ รพ.ขอนแก่นราม, คลีนิค All Day Smile ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นเวลา 20 ชม. ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม -…

Read More

ศึกษาศาสตร์ MOU 15 โรงเรียนสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบผ่านโครงการฯ “อ่าน เขียน คิดขั้นสูง” มุ่งสู่ New Isan ตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

19 พฤษภาคม 2567 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง และการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ครูในโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งหวังพัฒนาครูให้เป็นต้นแบบ นำนวัตกรรมการสอนไปพัฒนาผู้เรียน และขยายผลสู่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมในพิธีลงนามฯ และได้รับเกียรติจาก นายขันตรี โสภาพิศ รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ พัฒนาครูและโรงรียนต้นแบบในโครงการฯ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน การเขียน การคิดขั้นสูง เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยครูต้นแบบทุกท่านจะได้รับความรู้…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้แทนผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือ อาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมในกิจกรรม…

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมให้แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองแก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 13 คน จาก โรงเรียนบ้านเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับแนะแนวการศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ ร่วมหารือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมี นายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ติวเฮือง ประธานสภาฯ นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลฯ นางสุจิตรา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลโกทา ร่วมหารือวางแผนดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ โรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโมเดลต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรม เพื่อเตรียมการจัดอบรมครูในโรงเรียนและการใช้งานนวัตกรรมลงสู่โรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน รวมไปถึงร่วมกับท้องถิ่นในการปรับหลักสูตรและวิธีการบูรณาการนวัตกรรมทางการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสำหรับนักเรียนในโรงเรียน

Read More

EDxKKBS ร่วมพัฒนาหลักสูตร LLL สะสมหน่วยกิต ปูทางสู่ Pre-University

คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมประชุมหารือวางแผนพัฒนาหลักสูตร Life Long Learning (LLL) เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รศ.ดร.อิศรา กัานจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือวางแผนแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร Life Long Learning (LLL) กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมในการประชุม หลักสูตร LLL นี้ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมรายวิชาต่างๆ ผลิตเป็นคอร์สให้นักเรียน Pre-University เข้าเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจ Credit Bank ซึ่งสามารถนำไปเทียบโอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งช่วยให้นักเรียนลดระยะเวลาในการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย ความชอบ และความถนัดของตนเองในการศึกษาต่อ ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาหลักสูตร LLL ที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร LLL ให้มีประสิทธิภาพ

Read More

NTIE 2024 ยกระดับการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมพลังครูคืนถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่าย 19 สถาบัน จัดงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO (NTIE 2024) เวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพครู ผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และประธานแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเครือข่าย คณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ประธานแม่ข่ายโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในภูมิลำเนา โดยภายใน 2ปี ที่ได้หลังจากบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าโครงการพัฒนาวิชาชีพในช่วงที่ปฏิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งได้เกิดเป็นงาน THE NATIONAL TEACHER INDUCTION EXPO” THE NATIONAL TEACHER INDUCTION…

Read More

สาธิตฯ มข. ปลูกจิตสาธารณะ กล้าแสดงออก ทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “มอดินแดงอาสา แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อหล่อหลอมการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจความต้องการของโรงเรียน การเล่นดนตรีเพื่อรับบริจาค การจัดกิจกรรมสันทนาการ และฐานวิชาการต่าง ๆ กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเปี่ยมแรงบันดาลใจแห่งการแบ่งปัน

Read More