การสมัครเข้าศึกษาต่อ

ADMISSION | FACULTY OF EDUCATION

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

KKU ADMISSIONS การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลิงค์สมัคร
โทรศัพท์ : 095-669-4704 หรือ 043-202-660
FACEBOOK : KKU Admissions

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลิงค์สมัคร
โทรศัพท์ : 043-202-420
FACEBOOK : Graduate School Khon Kaen University

งานบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา (การศึกษาต่อ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาตรี 043-009700 ต่อ 45625
ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) 043-009700 ต่อ 45994
มือถือ : 091-8617256

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

ศึกษาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร โครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษ 30,000 บาท และ โครงการพิเศษ นานาชาติ 34,500 บาท