คณะศึกษาศาสตร์ มข.จับมือ สพป.ขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนที่เข้าร่วม ยกระดับ “การประกันคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานศึกษาร่วมพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายสถานศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลง เพื่อให้เครือข่ายสถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานภายนอก  คณะศึกษาศาสตร์ยังคงเน้นยำเสมอถึงวิสัยทัศน์ “คณะศึกษาชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษา”

“เราตระหนักเสมอว่า เราจะสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และวิสัยทัศน์ของเราคือ คณะชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากคณะศึกษาศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากโรงเรียนที่เข้าร่วมอีกด้วย” รศ. ดร.อิศรา ก้านจักร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “สามเรื่องที่คณะเราตั้ง ปณิธานไว้คือ 1. สร้างคุณครูที่มีคุณภาพ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาภูมิภาค3. การตั้งโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อผลิตครูและเป็นต้นแบบการสอน” พร้อมกล่าวทิ้งท้ายถึงบทบาทที่คณะศึกษาศาสตร์จะเข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือในครั้งนี้ ว่าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และองค์กร