คณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดตัว “ครูพร้อม” แพลตฟอร์ม EDKKU AI CHATBOT : พัฒนาการครั้งสำคัญเพื่อตอบโจทย์การบริการยุคดิจิทัล ผู้ช่วยอัจฉริยะ ตอบทุกคำถามด้านการศึกษา

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลากหลายแง่มุมของชีวิต การศึกษาถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ AI นำเสนอศักยภาพในการยกระดับการบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์ม “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT เพื่อเป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของการพัฒนา “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT เกิดจากการเล็งเห็นปัญหาที่มีอยู่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลและตอบคำถามมีจำกัด ส่งผลให้การบริการไม่ทั่วถึง และเวลาในการให้บริการก็จำกัดเฉพาะเวลาทำการ จึงได้ประชุมระดมสมองร่วมกันของทั้งบุคลากรและผู้บริหารคณะฯเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และค้นหาแนวทางแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี กล่าวว่า คณะฯมีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการใช้ AI ร่วมกับงานในแต่ละกระบวนงาน จึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาปรึกษาหารือและร่วมมือกันพัฒนา นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา อาจารย์ประจำสาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) ได้พัฒนาโมเดล AI ที่ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ ครอบคลุมทั้งปฏิทินการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ข้อมูลวันเวลาในการเรียนการสอน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน เป็นโมเดลเบื้องต้น หลังจากนั้นมีการอบรมให้บุคลากรทุกฝ่ายงาน สามารถฝึกฝนข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ข้อมูลต่างๆจึงถูกพัฒนาโดยบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ทุกส่วนงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา อธิบายเพิ่มเติมว่า “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT ผู้ช่วยอัจฉริยะ สามารถให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ในหลากหลายรูปแบบ เช่น

  • สามารถอธิบายข้อซักถามเกี่ยวกับสารสนเทศทั่วไปของคณะศึกษาศาสตร์ เช่น ข้อมูลหลักสูตร ปฏิทินการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ข้อมูลวันเวลาในการเรียนการสอน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
  • แจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
  • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการจบการศึกษา
  • ตอบคำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษา
  • เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไปกับคณะศึกษาศาสตร์

โดยสามารถสื่อสารให้ข้อมูลได้หลายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

“ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา แต่ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ คาดว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป 

ในอนาคต คณะศึกษาศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนา “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT เพิ่มเติม โดยฝึกโมเดลให้เข้าใจยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ สามารถเขียนโครงการต่างๆ และแนวทางอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงานของคณะฯ เป็นผู้ ฝึกฝน “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT ได้โดยตรง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ Human & AI Combination การทำงานร่วมกับระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนา “ครูพร้อม” EDKKU AI CHATBOT สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในทุกพันธกิจ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ