ศึกษาศาสตร์และ รร.สาธิต มข. สร้างโอกาสและทักษะใหม่ผ่านภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมพัฒนาให้แก่น้องๆ ในสถานพินิจฯ

23 พฤษภาคม 2567 – ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ” มุ่งหวังมอบโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะภาษา และจุดประกายอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ในสถานพินิจฯ โดยมีวิทยากรจากคณาจารย์จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ และ คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากร ผศ.ดร.องอาจ นามวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาภาษา คณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ปิยดา สุดาทิพย์ อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา 5.Miss Sirivan Prammawat ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล Mr. Riccardo freddolini Mr. Richmond Joshua Rosalejos และ ทพญ.เพชรรัตน์ ไชยเศรษฐ รพ.ขอนแก่นราม, คลีนิค All Day Smile ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นเวลา 20 ชม. ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นอีกเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับภาคส่วนต่างๆ และชุมชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และพัฒนาภาคอีสานให้สู่ New Isan ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับทุกคน