คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้แทนผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือ อาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมในกิจกรรม…

Read More

สาธิตฯ มข. ปลูกจิตสาธารณะ กล้าแสดงออก ทำงานอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “มอดินแดงอาสา แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อหล่อหลอมการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสำรวจความต้องการของโรงเรียน การเล่นดนตรีเพื่อรับบริจาค การจัดกิจกรรมสันทนาการ และฐานวิชาการต่าง ๆ กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเปี่ยมแรงบันดาลใจแห่งการแบ่งปัน

Read More

“ผลิช่อที่สาธิต” กิจกรรมมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นวัตกรตัวน้อย สาธิตฯ ฝ่ายอนุบาล

โดยเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม “ผลิช่อที่สาธิต” มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนทุกคน รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีกล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศที่เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนวัตกรในอนาคต ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคราจารย์และบุคลากรในโรงเรียนที่สามารถบ่มเพาะต้นกล้าให้เจริงเติบโต แข็งแรง สง่างาม แล้วเป็นอนาคตของชาติ” กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียน แต่ยังเป็นโอกาสที่ทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกันในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการรับชมวิดีทัศน์แสดงความยินดีของครูผู้สอน การแสดงของน้องๆ นักเรียน และการมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และทักษะที่สำคัญตามความต้องการของสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และเป็นกำลังของประเทศชาติได้ในอนาคต

Read More

เปิดบ้านสาธิตนานาชาติ KKU DSID Open House 2024 โชว์ศักยภาพ Innovative School

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ ได้จัดกิจกรรม “KKU DSID Open House 2024 เปิดบ้านสาธิตนานาชาติ” แสดงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจในการนำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโดย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ได้กล่าวแนะนำโรงเรียนและคณาจารย์ พร้อมทั้งนำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วยนั้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาของกลุ่มสาระต่างๆ และการเปิดชั้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Innovative School ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นที่น่าสนใจและเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการนำเสนอสถานการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักเรียนที่มีทักษะและความพร้อมที่จะเป็นนวัตกรรมในสังคมของอนาคต รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี กล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นนักนวัตกร เป้าหมายของการศึกษาแต่ละระดับนั้นแตกต่างกันแต่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ โดยอนุบาลและประถมคือ Education for life เราจึงเน้นที่…

Read More

ร่วมส่งทัพนักกีฬา สาธิต มข. สู้ศึกกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมมอบโอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่  46  “ฉัททันต์เกมส์” ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักกีฬา พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และทัพนักกีฬา กว่า 766 คน เข้าร่วมในกิจกรรม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “กีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถผสานความเข้าใจ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคลภายใต้กฎและกติกาเดียวกัน  ตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้รู้จักคำว่ารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะ แต่สิ่งที่เรามาทำร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ดีและเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความรัก…

Read More

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้นำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จัดแสดง Show Case

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Educational Research (ICER) ครั้งที่ 16

Read More

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย คุณสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี

Read More

รมช.ศึกษาธิการ นำคณะเยือนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการภาค 12 รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะผู้ติดตาม

Read More

โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) คว้ารางวัล Science Show ระดับประเทศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) แสดงความยินดีกับทีม Science Show ทั้ง 2 ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

Read More

การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

Read More

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีวีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน การเรียนการสอนแบบ Hybrid และการเรียนการสอนแบบ onside ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ทางช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ช่องหมายเลข 11 ในระบบทีวีดิจิทัล

Read More