มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดมอบรางวัลชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2566

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ซึ่งในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา “ระดับดี” โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้แทนคณบดีเข้ารับโล่รางวัล ทั้งนี้ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมเข็มกลัด 60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในระดับนานาชาติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัล World’s Top 2% Scientist จาก Stranford University