“ผลิช่อที่สาธิต” กิจกรรมมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นวัตกรตัวน้อย สาธิตฯ ฝ่ายอนุบาล

โดยเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม “ผลิช่อที่สาธิต” มอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนทุกคน

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีกล่าวว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศที่เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนวัตกรในอนาคต ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคราจารย์และบุคลากรในโรงเรียนที่สามารถบ่มเพาะต้นกล้าให้เจริงเติบโต แข็งแรง สง่างาม แล้วเป็นอนาคตของชาติ”

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียน แต่ยังเป็นโอกาสที่ทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกันในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการรับชมวิดีทัศน์แสดงความยินดีของครูผู้สอน การแสดงของน้องๆ นักเรียน และการมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และทักษะที่สำคัญตามความต้องการของสังคม ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และเป็นกำลังของประเทศชาติได้ในอนาคต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Read More »