คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Up-Skill/Re-Skill 6 ชุดวิชา จำนวน 23 รายวิชา สามารถสะสมเครดิตได้

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อ Up-Skill/Re-Skill 5 ชุดวิชา จำนวน 23 รายวิชา

• สะตีมศึกษา สำหรับนักการศึกษา
• การออกแบบการสอนดิจิทัลสำหรับนักการศึกษา
• ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักการศึกษา
• การรู้ดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับนักการศึกษาแบบสมาร์ท
• ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อนักการศึกษา