bannerweb-R9-2
slider-img-11-1
slider-img-1
slider-img-2
slider-img-3
slider-img-4
slider-img-7
previous arrow
next arrow

"ครูมืออาชีพ"​

การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน “จิตสาธารณะ” เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

ED@KKU News

  คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ED@KKU Life

  ความสุขคือการได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน ได้ทำงานที่ตนเองชอบ ได้ใช้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดผลที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน
  แต่เป็นบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา เช่น ทำประโยชน์เพื่อสังคม

  ED@KKU Society

  การวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา นักศึกษา ตลอดจนเครือข่ายสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยของคณะให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์จึงมีโครงการวิจัยที่สำคัญ (Research Program) หลายโครงการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยในเชิงบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยากร เช่น Cognitive Sciences, Education Neurosciences, AI in Education, Educational Policy and Leadership เป็นต้น 

  นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นผลผลิตที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของคณาจารย์และนักศึกษา การขับเคลื่อนเพื่อการจัดการเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และวิสาหกิจเพื่อสังคม ตัวอย่างนวัตกรรมที่สำคัญ เช่น บอร์ดเกมทางการศึกษา ดิจิทัลมีเดีย ชุดนวัตกรรมทางการศึกษา ดิจิทัลเกม ตำรา/หนังสือ เป็นต้น

  อีกบทบาทที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์คือการได้ส่งต่อแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการสู่วิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับข่าวสารและองค์ความรู้ที่ทันสมัยทางการศึกษา เช่น ผลงานวิจัยล่าสุด กระแสทรรศนะทางการศึกษา เป็นต้น

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งร่วมผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครู การเป็นห้องทดลองทางการศึกษาเพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการศึกษาออกเป็น 7 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอนุบาลศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายการศึกษานานาชาติ และฝ่ายการศึกษาพิเศษ ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

  การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพคณะชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอน

  รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

       การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ คณะชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัย เพื่อขับนวัตกรรมการเรียนการสอน คือ สิ่งที่นำเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจมีผู้คิดค้นไว้ก่อนแล้วหรือคิดขึ้นใหม่ มักจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการ เช่น รูปแบบ การสอน หรือสื่อการเรียนการสอน การวิจัยย่อมปรากฏผลทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แต่จะมีประโยชน์มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้ความหมายข้อมูลว่ามีความเชื่อถือและเที่ยงตรงได้หรือไม่เพียงใด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จก็จะกลับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการนำผลไปใช้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ดีย่อมมีคุณประโยชน์

  จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

  300
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี​
  100
  นักศึกษาระดับปริญญาโท​
  20
  นักศึกษาระดับปริญญาเอก​