ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน SEA-Teacher project 2024

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน SEA-Teacher project 2024 เพื่อฝึกประสบการณ์สอน ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวโดยยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ที่อีเมล Picwon@kku.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 ธันวาคม 2566

Read More

“จุดประทีบตูมกาขอขมาพระแม่คงคา” จากการค้นคว้าขบวนแห่วัฒนธรรมอีสานสู่สายตาในงานสีฐานเฟสติวัล

สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค หรือ Sithan KKU Festival มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งได้ผสมผสานความหลากทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมถึงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยในปี 2566 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเทศกาล สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี้นี้ (2566) ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ งานสีฐานเฟสติวัลโดยมีแนวคิด “จุดประทีปไฟไต่ตูมกา บัวแก้วเลื่อมศรัทธา สมมานาคะเจ้า” ซึ่งเสนอการนำประทีบไฟตูมกาที่ใช้ในพิธีกรรมบูชาพระพุทธศาสนาและการขอขมาพระแม่คงคา ผ่านขบวนแห่ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่เผยแพร่วิถีชีวิตและศาสนาของชาวบ้านทุ่งแต้จังหวัดยโสธรอย่างที่ไม่เหมือนใคร จากการค้นคว้าและลงพื้นที่ในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี ของผู้ออกแบบ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งแนวคิดของขบวนแห่นี้นำเสนอเรื่องราวของประเพณีจุดไฟตูมกา บ้านทุ่งแต้ จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ที่มีประเพณีและวิถีชีวิตที่เชื่อถือในพระพุทธศาสนาและพญานาค โดยในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง (วันลอยกระทง) ชาวบ้านจะนำผลตูมกา มาผ่าครึ่งแล้วคว้านเอาเนื้อและเมล็ดออกจากนั้นจะนำไปตากแห้ง และนำฝ้ายมาฟั่นเป็นเกลียวคล้ายตีนกา…

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ SEA-Teacher project

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ SEA-Teacher project 2024 ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการติดภารกิจจึงได้เลื่อนการสอบสัมภาษณ์และเปลี่ยนแปลงเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ 🗓️สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ⏱️ เวลา 17.00 เป็นต้นไป ผ่าน Zoom meeting ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://zoom.us/j/98521983509?pwd=bTlBSU5lb3hsNzVHWFNUUkFwWEdJdz09 Meeting ID: 985 2198 3509 Passcode: 892016

Read More

ฝ่ายวิจัยฯ ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนา ED Research Program ขอรับกรอบการจัดสรรทุนและการระดมสมองโครงการวิจัย บพท.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์จัดสัมมนา“การพัฒนาแผนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ (ED Research Program) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนแบบมุ่งเป้า จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ร่วมกับ รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความรู้ความเข้าใจกรอบ การจัดสรรทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และระดมสมองเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567…

Read More

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและฝึกทักษะในการรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเน้นไปที่ด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกัน ระงับ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี นายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกัน รับมือ และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมไปถึงได้ฝึกฝนทักษะในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความรู้ในการดูแลความปลอดภัยของแก่คณาจารย์และนักศึกษา ในคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดดีมีสุข” สร้างทักษะเสริม ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป้นเลิศด้านสุขภาวะทางจิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “นวดดีมีสุขเพื่อเสริมสมรรถนะในการเรียนและการทำงาน” วิทยากรโดยคณาจารย์จากสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ, อ.ดร.กภ.ทิวาพร จาดเปรม, Mr.Lee Daid Johnson, กภ.ชวิน สาลีนุกุล ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการนวดผ่อนคล้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกาย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของนักศึกษา

Read More

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดมอบรางวัลชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ซึ่งในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา “ระดับดี” โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ผู้แทนคณบดีเข้ารับโล่รางวัล ทั้งนี้ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมเข็มกลัด 60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในระดับนานาชาติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัล World’s Top 2% Scientist จาก Stranford University

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือ Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Neni Mariana, M.Sc., Ph.D. พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ท่าน ในโอกาสเดินทางแลกเปลี่ยนและเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ทั้งนี้ได้มีการร่วมถึงหารือความร่วมมือทางวิชาเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบันในอนาคต

Read More

ศึกษาศาสตร์ รางวัลด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา “ระดับดี”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล รางวัลด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา “ระดับดี” รางวัลส่วนงานที่มีระบบและกลไก การพัฒนานักศึกษาดีเด่น ในรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2608/2566)

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วม “พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง” ในโอกาส 60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมใน "พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง" ในโอกาส 60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ  ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมออกโรงทานด้วยงบประมาณจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้

Read More

ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมเกณฑ์คัดกรองผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดี และประธานคณกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ รศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน และ ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ และทีมบริหารโครงการฯ เข้าร่วมชี้แจ้งเกณฑ์การค้นหา คัดกรอง ร่วมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการคัดกรองที่จะเตรียมลงพื้นที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม

Read More