ศึกษาศาสตร์จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ สร้างความเข้าใจและเคารพสิทธิของผู้ร่วมโครงการวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ให้แก่คณจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในกรอบการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทำความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรโดย ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่มุ่งเน้นความถูกต้องและคุณธรรมในกระบวนการดำเนินงานวิจัยที่เน้นผู้ร่วมโครงการวิจัยในด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในงานวิจัยที่มีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร การปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีเป้าหมายในการคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ร่วมโครงการวิจัยและการให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขา โดยเน้นที่จะป้องกันความเสี่ยงและความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการวิจัย

Read More

มอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ” โดยสมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา "กองทุน ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ" สมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีระ รุญเจริญ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาทั้ง 13 หลักสูตร เป็นจำนวน 20 คน

Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มข.ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2566   

Read More

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ “นักวิชาการศึกษา” สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. หารือ MOU ระดับบัณฑิตศึกษา Shaanxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University (陕西师范大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ผศ.นารีนารถ กลิ่นหอม อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน  การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตรทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมจาก Faculty of Education, Shaanxi Normal University ได้แก่  Prof. Sen Li (李森) Dean of Faculty of…

Read More

ประกาศผลรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” (บัวแก้วเกียรติยศ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

Read More

“ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีไหว้ครู “ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” สะท้อนถึงความเคารพที่เป็นแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงเทิดพระคุณครู และกล่าวบทระลึกถึงพระคุณครูโดยนักศึกษา และการขับร้องสรภัญญะนมัสการพระคุณครู ในต่อมานักศึกษาทุกระดับได้นำพานไหว้ครูขึ้นมอบแก่คณาจารย์บนเวที นักศึกษาตัวแทนกล่าวคำกลอนสดุดีพระคุณครู และนายปฏิพล หฤแสง นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและขอบพระคุณคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้แก่นักศึกษา ในโอกาสนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบทุนให้จำนวน 220,000 บาท ชมรมผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบทุนให้จำนวน 60,000 บาท และรศ. ลัดดา ศิลาน้อย ได้มอบทุนจำนวน 20,000 บาท โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รับมอบ และทางคณะฯ จะจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาต่อไป และยังได้มีการมอบเกียรติแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวว่า "พิธีไหว้เป็นพิธีอันศักดิ์ที่ถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าทุกสาขาอาชีพมีครูผู้เป็นดั่งแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์…

Read More

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ CALL FOR PAPER | ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICER2023

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ (Call for paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Educational Research (ICER 2023) ภายใต้หัวข้อ “Quality Education for all: Pedagogy, Technology, and Life long Learning” จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ในรูปแบบออนไลน์ (Hybrid conference) Sub-Themes • Pedagogy, Learning, and Curriculum (PLC) • Technology – enhanced Learning (TeL) • Educational Administration,…

Read More

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566

กำหนดการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเช้า เวลา    08.30 น.         ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ เวลา    09.00 น.         ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์ เวลา    09.10 น.        กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ …

Read More

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ได้มีการรับฟังการรายงานผลการก่อสร้างพร้อมด้วยรับฟังข้อเสนอแนะในการติดตามการก่อสร้างอาคาร

Read More

ศึกษาศาสตร์รับมอบทุน คุณอรรถพล เลาห์ขจร ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานคณะกรรมการบริหาร Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. Vietnam ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 ได้มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 350,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมรับมอบทุนการศึกษาโดยมี ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง เป็นผู้แทนในการมอบทุน และคณะศึกษาศาสตร์จะจัดสรรทุนการศึกษานี้ให้แก่นักศึกษาต่อไป

Read More