ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและฝึกทักษะในการรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเน้นไปที่ด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกัน ระงับ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี นายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกัน รับมือ และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมไปถึงได้ฝึกฝนทักษะในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความรู้ในการดูแลความปลอดภัยของแก่คณาจารย์และนักศึกษา ในคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัยญา ภูถวิล นักศึกษาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล “ความประพฤติดี” พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

Read More »