ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ในหัวข้อ “AUN-QA Implementation” มี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ.  และ ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทปอ
การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ร่วมไปถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทราบถึงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ AUN-QA Version 4.0 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและนำไปสูการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการรับรองคุณภาพของหลักสูตรของคณะ และโรงเรียน มีมาตรฐานการสอนและการเรียนรู้ที่ทันสมัยและตรงตามเกณฑ์สากลและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสม