คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KM Show and Share : Good Practice for Best Innovation" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้แทนผู้บริหารจากหน่วยงานความร่วมมือ อาจารย์ ครู และนักเรียน ร่วมในกิจกรรม…

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาการทำงานมุ่งเป้าสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

19 เมษายน 2567 - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาการทำงานสายสนับสนุน จากที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้ดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการทำงาน ซึ่งทำให้ได้ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : COP) โดยการรวมกลุ่ม CoP ที่ผ่านมาได้จากการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนในกลุ่มแต่ละตำแหน่ง เพื่อช่วยแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน เพื่อนำมาสู่การขอความก้าวหน้าในตำแหน่ง ทำให้ได้กลุ่ม CoP จำนวน 5 กลุ่ม คือ CoP1 กลุ่มระดับปฏิบัติการขึ้นชำนาญการ CoP2 กลุ่มระดับชำนาญการขึ้นชำนาญการพิเศษ CoP3 กลุ่มระดับปฏิบัติงานขึ้นชำนาญงาน CoP4 กลุ่มลูกจ้างประจำ และ CoP5 สายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตฯ นอกจากนี้ภายใต้การดำเนินการกลุ่ม CoP ทำให้ได้งานวิจัยเพื่อยื่นขอ R2R ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จึงได้ดำเนินการขยายการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสะท้อนปัญหาการทำงานของสายสนับสนุน ที่การแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยการแก้ปัญหาร่วมกันจากหลายฝ่าย/หลายงาน โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ได้ CoP เพิ่มขึ้นอีก 4 CoP…

Read More

ศึกษาศาสตร์ มข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx กับ ศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4 เมษายน 2567 – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ "EdPEx 300 : แชร์ประสบการณ์ สู่ความเป็นเลิศ" เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิจิตร วินทะไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในระดับ 300 ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์ ในการเตรียมรับการประเมิน Site Visit EdPEx 300 สู่เป้าหมายความเป็นเลิศต่อไป

Read More

Innovation Showcase เปิดโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาครู

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม Innovation Showcase เพื่อโชว์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนจากนักศึกษาในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้นวัตกรรม รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย ตอบสนองต่อแนวทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายและน่าสนใจ ที่ได้ถูกออกแบบโดยนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาฯ โดยใช้หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ผนวกกับสื่อที่นำมาออกแบบอาทิ Game based, Web based, Board game, Card game, Learning Box set เป็นต้น เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในนักเรียน นอกจากนักศึกษาแล้ว คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และผู้สนใจภายนอก ได้รับเชิญเข้าร่วมชมผลงานนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินชิ้นงานในชั้นเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต นิทรรศการในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู รวมไปถึงผู้ที่สนใจในด้านการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมองไปที่นักศึกษาวิชาชีพครูของ คณะศึกษาศาสตร์…

Read More

ศึกษาศาสตร์ ร่วมพันธมิตรหน่วยงานการศึกษาเตรียมจัดงาน “KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation” แบ่งปันองค์ความรู้ร่วมพัฒนาวงการการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมหารือกับผู้บริหารและผู้แทนจาก 7 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมหารือเตรียมการจัดงาน "KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation" เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอและแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีในวงการการศึกษา โดยการโฟกัสในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานประจำวัน รวมถึงการนำเสนอผลงานที่มีการพัฒนาต่อยอดจากกระบวนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาต่อยอดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับจดทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชั้นเรียนและการสอนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างพันธมิตรและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการศึกษาในประเทศ

Read More