ศึกษาศาสตร์รับมอบทุน คุณอรรถพล เลาห์ขจร ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานคณะกรรมการบริหาร Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. Vietnam ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 ได้มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 350,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมรับมอบทุนการศึกษาโดยมี ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง เป็นผู้แทนในการมอบทุน และคณะศึกษาศาสตร์จะจัดสรรทุนการศึกษานี้ให้แก่นักศึกษาต่อไป

กำหนดการกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom meeting

ภาคเช้า ช่วงที่ 1

ผ่านระบบ Zoom Meeting
https://kku.world/yhel1
Meeting ID: 920 8375 7219
Passcode: 12345

08.30 น.     ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พร้อมกันในห้อง ZOOM
09.00 น.     ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์
09.10 น.      กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
09.20 น.      แนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ)และถาม-ตอบ
09.40 น.      แนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์) และถาม-ตอบ
10.00 น.      แนะนำรูปแบบการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566
                โดย นายปฏิพนธ์ หฤแสง (นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566)
10.20 น.      ชมวิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน สถานที่ ภายในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และถาม-ตอบ

ภาคเช้า ช่วงที่ 2

ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์สาขาวิชาฯ
เวลา 10.30 – 12.00 น.

คณิตศาสตรศึกษา
https://kku.world/paxdk
Meeting ID: 845 914 8543
Passcode: math
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.ภัทรวดี แพงจันทร์
ติดต่อ : 098-615-4435
วิทยาศาสตร์ศึกษา
https://kku.world/cv0yu
Meeting ID: 852 616 4883
Passcode: sci
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สุพิชญาภรณ์ คำตะพันธ์
ติดต่อ : 098-139-3233
คอมพิวเตอร์ศึกษา
https://kku.world/xmi9h
Meeting ID: 233 211 9589
Passcode: com
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สิริกร ห้องแซง
ติดต่อ : 093-502-5417
พลศึกษา
https://kku.world/3irkr
Meeting ID: 920 724 5655
Passcode: pe
ผู้รับผิดชอบ : น.ส.จิตสุนันท์ ข่าทิพย์พาที
ติดต่อ : 099-463-1620
การสอนภาษาญี่ปุ่น
https://kku.world/lk6ze
Meeting ID: 631 903 3239
Passcode: tjl
ผู้รับผิดชอบ : นายสถบดี แสนมี
ติดต่อ : 082-582-4684
สังคมศึกษา
https://kku.world/u7zu0
Meeting ID: 306 415 5240
Passcode: soc
ผู้รับผิดชอบ : นายณัฐกิตต์ จำปาจีน
ติดต่อ : 096-286-7636
การสอนภาษาไทย
https://kku.world/h6mo7
Meeting ID: 747 027 4317
Passcode: ttl
ผู้รับผิดชอบ : นายณภัทร ชมภู
ติดต่อ : 091-868-7626
การสอนภาษาอังกฤษ
https://kku.world/i9jn4
Meeting ID: 889 614 1281
Passcode: tesol
ผู้รับผิดชอบ : นายภูมินทร์ เกณสาคู
ติดต่อ : 098-863-3774
ศิลปศึกษา
https://kku.world/efzat
Meeting ID: 675 685 5201
Passcode: art
ผู้รับผิดชอบ : นายธีรพล สมภิพงษ์
ติดต่อ : 065-704-4041
ดนตรีศึกษา
https://kku.world/jwado
Meeting ID: 451 892 5664
Passcode: music
ผู้รับผิดชอบ : นายปฏิพล หฤแสง
ติดต่อ : 081-544-7870
วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา
วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา

https://kku.world/936bl
Meeting ID: 611 248 9144
Passcode: ece
ผู้รับผิดชอบ : นายอัจฉริยวุธ พิมพ์ปัด
ติดต่อ : 061-620-9741      

นักศึกษาวิชาชีพครูเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกจริง ศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ และสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต และอาจารย์นิเทศก์ และ พิธี “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเลขานุการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู และ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ร่วมพูดคุยชี้แจงปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขอบข่ายงานรวมถึงตอบข้อคำถาม และการนำเอากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) ร่วมในการออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตในการส่งนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกสอนในโรงเรียนซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมถึงนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกประการณ์ปฏิบัติการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 540 คน

กิจกรรมประกอบด้วยในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 การสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต และ การสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดในรูปแบบ Online ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนานักศึกษาครูผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู E-PLC” โดย ผอ.วิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกันถึง “การประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและผู้ประสานงานสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตจะเป็นผู้ประเมินคะแนน และ การบรรยาย “บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและอาจารย์นิเทศก์ในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)”  ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC

และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปฏิบัติตนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” โดย ผอ.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น การบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการวิจัยในชั้นเรียน” โดย รศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินผล และการการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา” ผู้ดำเนินการเสวนา โดย อ.ปาณฐ์เตชัสก์ มิรัตนไพร  และ อ.ศิวกร แก่นสน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายคุณาธิป จำปานิล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นายเอกมล  มาณะศิลป์ จากโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ซึ่งร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อแนะนำในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู

ทั้งนี้ยังได้จัดพิธี “มอบเข็มวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมมอบเข็มให้แก่นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพร้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่จะออกฝึกสอนในสถานศึกษา

การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงกำหนดการในการดำเนินการสรรหาฯ

เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีฯ : https://kku.world/2nyo7

เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ : https://kku.world/mno9o

ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งจาก THE World University Ranking 2023 by subject : Education ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ และอันดับที่ 400-500 ของโลก และจากผลการจัดอันดับของ EduRank.org ซึ่งได้จัดอันดับ Best Universities for Education Majors in the World โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ด้าน ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า ภายใต้การบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นคณะอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศทางด้านการศึกษา รวมถึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะภายใต้วิสัยทัศน์ให้ตอบสนองความท้าทายของประเทศที่ต้องการสร้างครูมืออาชีพรวมไปถึงวิชาชีพแนวใหม่ทางการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและความต้องการของสังคม คณะฯ ได้นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ edpex อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทำให้คณะฯได้รับการรับรองคุณภาพ edpex200 ซึ่งถือเป็นคณะแรกทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย การมุ่งเน้นการพัฒนาคณะแบบองค์รวม การสานเชื่อมความร่วมมือจากคณาจารย์ทั้งในระดับคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ นั้นมุ่งเน้น “การให้ความสำคัญกับคนและคุณค่าเพื่อสังคม” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่คณะได้กำหนดไว้ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ มีระบบการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การรับฟังเสียงจากลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเรามองว่าผลการจัดอันดับที่ได้ตามมานั้นเป็นผลพลอยได้จากการที่คณะฯ ได้อุทิศตนและทำเพื่อสังคมการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ เมื่อพิจารณารายละเอียดตามเกณฑ์ของ THE World University Ranking 2023 by subject : Education พบว่า อันดับของคณะฯ สูงขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 500+ ขึ้นมาเป็น 400-500 หากพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านต่างๆ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการจัดอันดับที่โดดเด่นในแทบ ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน International Outlook หรือภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ มีคะแนนสูงที่สุดในประเทศ รองลงมาจะเป็น Industrial Income หรือเงินรายได้จากอุตสาหกรรม Teaching หรือ การสอน Citation หรือการถูกอ้างอิงของบทความวิจัย และ Research หรือ การวิจัย ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่คณะฯ จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ รวมไปถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ edpex300 และ รางวัลคุณภาพแห่งชาติในอนาคต

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวย้ำว่า คณะฯ ได้นำนโยบาย Education transformation การปรังปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนทัศน์ใหม่ (New learning paradigm) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based education) การบูรณาการดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และปัญญาประดิษฐ์มาบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะสูง

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ระบุว่า การพัฒนากิจกรรมเสริมสมรรถนะให้กับนักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัยสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะ การส่งเสริมเรื่องการบริการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงร่วมกับชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (CSV)

รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้พร้อมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเน้นการสร้างความผูกพัน การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานร่วมกัน

       ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน บุคลากรทุกๆ คน ตลอดจนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ทุกๆ รุ่นที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคณะและสร้างผลงานงานได้กับคณะอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะเติบโตและก้าวสู่การพัฒนาที่ท้ายของสังคมแห่งอนาคตไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

อ้างอิง:

1)  World University Rankings by Subject | Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/subject-ranking/education#!/page/0/length/25/locations/THA/subjects/3108/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores


2)  https://edurank.org/liberal-arts/pedagogy/th/?fbclid=IwAR3_8AFoki41gM8x42Qg7AUvj6iUnki6fY4kIS3MB-yr4ZqZDGY7P8PzWcs

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะศิลปศึกษา ด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 051) พลศึกษา ด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 052)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 051)

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่นั่งสอบ และรายละเอียดในการเข้าสอบ ได้ที่ :

https://kku.world/n3edz

วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

• ภาคเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. ประเมินความรู้ทั่วไปทางศิลปะและศิลปศึกษา

• ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ประเมินการออกแบบ และวาดเส้น

สถานที่สอบ : ห้อง ED 1509 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

ด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 052)

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่นั่งสอบ และรายละเอียดในการเข้าสอบ ได้ที่ :

https://kku.world/x8xhf

แบบฟอร์มยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้ารับประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย : https://kku.world/wcitt

วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

(**เวลาในการเข้ารับการทดสอบตามลำดับที่โปรดตรวจสอบตามเอกสารประกาศรายชื่อ)

สถานที่สอบ : อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาดูงานประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน ED KKU & UD-UED DANANG.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยดานัง โดยมี ดร. Nguyen Van Sang รองหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร. Nguyen Thi Tram Anh คณบดีภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา UED, MSc.GVC Bui Van Van รองคณบดีคณะจิตวิทยาการศึกษา UED และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 71 คน หลังจากแนะนำมหาวิทยาลัย คณะและผู้นำของทั้งสองคณะ ได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตในด้านการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การฝึกอบรมร่วมกัน การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาจิตวิทยาการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ การประชุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานและระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านการฝึกอบรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา ในอนาคต