การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงกำหนดการในการดำเนินการสรรหาฯ

เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีฯ : https://kku.world/2nyo7

เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ : https://kku.world/mno9o

ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งจาก THE World University Ranking 2023 by subject : Education ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ และอันดับที่ 400-500 ของโลก และจากผลการจัดอันดับของ EduRank.org ซึ่งได้จัดอันดับ Best Universities for Education Majors in the World โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ด้าน ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวว่า ภายใต้การบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นคณะอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศทางด้านการศึกษา รวมถึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะภายใต้วิสัยทัศน์ให้ตอบสนองความท้าทายของประเทศที่ต้องการสร้างครูมืออาชีพรวมไปถึงวิชาชีพแนวใหม่ทางการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและความต้องการของสังคม คณะฯ ได้นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ edpex อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทำให้คณะฯได้รับการรับรองคุณภาพ edpex200 ซึ่งถือเป็นคณะแรกทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย การมุ่งเน้นการพัฒนาคณะแบบองค์รวม การสานเชื่อมความร่วมมือจากคณาจารย์ทั้งในระดับคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ นั้นมุ่งเน้น “การให้ความสำคัญกับคนและคุณค่าเพื่อสังคม” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่คณะได้กำหนดไว้ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ มีระบบการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การรับฟังเสียงจากลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเรามองว่าผลการจัดอันดับที่ได้ตามมานั้นเป็นผลพลอยได้จากการที่คณะฯ ได้อุทิศตนและทำเพื่อสังคมการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ เมื่อพิจารณารายละเอียดตามเกณฑ์ของ THE World University Ranking 2023 by subject : Education พบว่า อันดับของคณะฯ สูงขึ้นจากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 500+ ขึ้นมาเป็น 400-500 หากพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านต่างๆ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการจัดอันดับที่โดดเด่นในแทบ ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน International Outlook หรือภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ มีคะแนนสูงที่สุดในประเทศ รองลงมาจะเป็น Industrial Income หรือเงินรายได้จากอุตสาหกรรม Teaching หรือ การสอน Citation หรือการถูกอ้างอิงของบทความวิจัย และ Research หรือ การวิจัย ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่คณะฯ จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ รวมไปถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ edpex300 และ รางวัลคุณภาพแห่งชาติในอนาคต

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวย้ำว่า คณะฯ ได้นำนโยบาย Education transformation การปรังปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนทัศน์ใหม่ (New learning paradigm) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based education) การบูรณาการดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และปัญญาประดิษฐ์มาบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีสมรรถนะสูง

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ระบุว่า การพัฒนากิจกรรมเสริมสมรรถนะให้กับนักศึกษา รวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความปลอดภัยสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะ การส่งเสริมเรื่องการบริการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงร่วมกับชุมชนในรูปแบบการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (CSV)

รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้พร้อมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเน้นการสร้างความผูกพัน การเปิดโอกาสให้เรียนรู้ การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานร่วมกัน

       ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน บุคลากรทุกๆ คน ตลอดจนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ทุกๆ รุ่นที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของคณะและสร้างผลงานงานได้กับคณะอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์พร้อมที่จะเติบโตและก้าวสู่การพัฒนาที่ท้ายของสังคมแห่งอนาคตไปพร้อมๆ กับการสร้างคุณภาพการศึกษาให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

อ้างอิง:

1)  World University Rankings by Subject | Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/subject-ranking/education#!/page/0/length/25/locations/THA/subjects/3108/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores


2)  https://edurank.org/liberal-arts/pedagogy/th/?fbclid=IwAR3_8AFoki41gM8x42Qg7AUvj6iUnki6fY4kIS3MB-yr4ZqZDGY7P8PzWcs

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะศิลปศึกษา ด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 051) พลศึกษา ด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 052)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 051)

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่นั่งสอบ และรายละเอียดในการเข้าสอบ ได้ที่ :

https://kku.world/n3edz

วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

• ภาคเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. ประเมินความรู้ทั่วไปทางศิลปะและศิลปศึกษา

• ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ประเมินการออกแบบ และวาดเส้น

สถานที่สอบ : ห้อง ED 1509 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

ด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 052)

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่นั่งสอบ และรายละเอียดในการเข้าสอบ ได้ที่ :

https://kku.world/x8xhf

แบบฟอร์มยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้ารับประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย : https://kku.world/wcitt

วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

(**เวลาในการเข้ารับการทดสอบตามลำดับที่โปรดตรวจสอบตามเอกสารประกาศรายชื่อ)

สถานที่สอบ : อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาดูงานประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน ED KKU & UD-UED DANANG.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยดานัง โดยมี ดร. Nguyen Van Sang รองหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร. Nguyen Thi Tram Anh คณบดีภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา UED, MSc.GVC Bui Van Van รองคณบดีคณะจิตวิทยาการศึกษา UED และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 71 คน หลังจากแนะนำมหาวิทยาลัย คณะและผู้นำของทั้งสองคณะ ได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตในด้านการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การฝึกอบรมร่วมกัน การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาจิตวิทยาการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ การประชุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานและระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านการฝึกอบรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา ในอนาคต

พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ประวัติการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการ ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคยดำรงตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย  บัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน อีกด้วย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เขียนบทความสดุดี ตอนหนึ่งว่า “รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้บุกเบิกหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับ โครงการวิจัยเรื่อง “หลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป” โดยมี รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรการศึกษาของโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอสดุดีคุณงามความดีที่ท่านได้ตรากตรำทำหน้าที่โดยไม่ย่อท้อตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ” ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ มา ณ โอกาสนี้

พิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

พิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Universitas Lambung Mangurat ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบคณบดี สร้างความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัย Universitas Lambung Mangurat นำโดย Dr. M. Bakhriansyah คณบดีคณะแพทย์และทีมอีก 7 คน เข้าพบ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในด้าน “Clinic for Counseling” หรือเรียกว่า “คลินิกทางด้านจิตวิทยา” การร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะเกิดขึ้นโดยการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 3 เดือน ในช่วงภาคฤดูร้อนเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่จะเปิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษหรือมีสุขภาพปัญหาทางจิต

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มศว. ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการและหัวหน้างานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ โดย ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

ผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลอื่นๆ

ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลอื่นๆ

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดี แด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุพนมทองคํา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

1.ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

– พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

– นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

– รศ.โนริเอะ อารากิ

-ศ.อารันต์ พัฒโนทัย

– ศ.วุฒิสาร ตันไชย

2.รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ

-ศ.ธีระ รุญเจริญ

– ศ.สุกิจ แสงนิพันธ์กุล

– ศ.อนันต์ พลธานี

– ศ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์

3.รางวัลพระธาตุพนมทองคำ

– รศ.รังษี นันทสาร

4.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

– นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

– นายมานิตย์ ปานเอม

5.รางวัลศรีมอดินแดง

– ประเภทบุคลากรวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์

– ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์

6.รางวัลศรีกาลพฤกษ์

– นางสาวณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน

7.รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ

– นายอำนาจ พรหมสูตร

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้