ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนาครูลงนาม MOU ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มุ่งผลิตครูรุ่นใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 9 แห่ง ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ดูแลเด็กจำนวนไม่มาก เราต้องการครูที่มีมากกว่าองค์ความรู้ เขาต้องเป็นเหมือนพ่อแม่ของเด็ก ๆ มีความรู้ด้านโภชนาการ ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตได้ มีความเห็นอกเห็นใจ และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความรักความภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เขาทำงานอย่างสุดความสามารถ พร้อมทำทุกอย่างให้เด็กในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น”

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ซึ่งมีศักยภาพและมีใจรักอยากเป็นครูให้ได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในท้องถิ่น และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและเป็นชุมชนบ้านเกิด เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูและการโยกย้าย โดยคาดหวังว่านักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับการบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นนักพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพสอดคล้องกับโจทย์การทำงานในท้องถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์อาคารและพัฒนาพื้นที่ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด Innovation, Creativity, Safety and Smart

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ปัจจุบันได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2538  และได้มีการปรับปรุงทางกายภาพและใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 27ปี จากการสำรวจสภาพปัญหาและการใช้งานอาคาร พบว่าสภาพสีของอาคารมีรอยด่างและสีหลุดล่อนกระจายในอากาศ ทั้งยังพบปัญหาเรื่องนกพิราบบินเข้ามาทำรังและปล่อยสิ่งปฏิกูลภายในอาคารเป็นจำนวนมาก ส่งเสียงและกลิ่นรบกวน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยกับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและกายภาพในเชิงระบบ

จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์อาคารและพัฒนาพื้นที่ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อการเรียนรู้และการทำงานให้น่าอยู่น่าเรียน พร้อมสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธโรจนปัญญาแห่งใหม่เพื่อหลอมรวมจิตใจและพื้นที่ทางศาสนพิธี โดยได้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมได้รับการพัฒนาสอดรับกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2380/2565) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร (แบบ นร./กสศ.01) ได้ที่ https://kku.world/3qse1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 091-8617256 หรือ Facebook : ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ NTIE 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2

กำหนดการ The 2nd National Teacher Induction Expo (NTIE2022) การประชุมวิชาการระดับชาติ ระยะเข้าสู่วิชาชีพ เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ครั้งที่ 2 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคอีสานตอนบนสำหรับครูคืนถิ่นรุ่นบรรจุปี 61 และ 62 วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ศึกษาศาสตร์ร่วมมหกรรมบริการชุมชน KKU CSV

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำกิจกรรม องค์ความรู้ และนวัตกรรม ร่วมมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้โอกาสเด็กๆ และประชาชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. satit robotic โดย อาจารย์ ดร.นนท์ จรุงศิรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงาน 2. Mini tennis โดย อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ตรงกัณฑ์ มุกสิกพันธุ์ 3.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กเรียนรู้ช้า โดย อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี และทีมงาน
งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”เป็นงานมหกรรมการบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกกว่า 41 หน่วยงานมาให้บริการ ขยายพื้นที่การให้บริการเกือบเท่าตัว สอดคล้องกับ ปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟ ในตัวอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชุน” โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมมาใช้บริการในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

ครบรอบ 54ปี ศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตร และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54ปีได้มีพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

ในภาคเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารส่วนคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีตักบาตรมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมคณะภิกษุสงฆ์ ร่วม 7 รูปจากวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ออกรับบิณฑบาตร ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพร้อมกันในห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เข้าร่วมในพิธีสงฆ์และถวายภัตตหาร ถวายบังสุกุล จุติปัจจัยเครื่องไทยธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ จากนั้นคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้มีเกียรติร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคีที่รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ทอดถวายแก่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล โดยมียอดผ้าป่าสามัคคีรวม 294,649.75 บาท จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรร่วมมอบทุนการศึกษาและครื่องอุปโภค บริโภค ณ โรงเรียนศรีสังวาล, โรงเรียนสอนคนตาบอด, สถานแรกรับเด็กกำพร้าบ้านแคนทอง, มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก)

และในภาคบ่าย คณะศึกษาศาสตร์ จัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาปัจจุบัน ของคณะศึกษาศาสตร์ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 เพื่อประกาศไวให้เป็นเกียรติแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคายเขต 2 ศึกษาดูงานการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ หัวหน้างานและบุคลากรร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำโดย ดร.พิทยา บริจาค นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคายเขต 2 และ ผู้อำนวยการรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนกว่า 80 ท่านเข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์แนวทางการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่มีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน ซึ่งบรรยายโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และได้มีกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงท้ายก่อนปิดกิจกรรศึกษาดูงาน

นศ.สาขาการสอนภาษาไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาในรูปแบบในการจัดงานแบบออนไลน์และภายในห้องประชุมสายสุรี จุิตกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายณรงค์ฤทธิ์ กุลศิริ ประธานโครงการ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 กล่าวรายงาน 

นายณรงค์ฤทธิ์ กุลศิริ กล่าวว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร แต่ในปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการสื่อสาร นอกจากนี้คนไทยยังขาดความรู้ทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเป็นผลงานทางศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาทางภาษา มีการสอดแทรกข้อคิด คำสอน และยังให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่ได้ศึกษาอีกด้วย คนไทยในปัจจุบันกลับละเลยการเรียนรู้ในด้านวรรณคดี วรรณกรรมและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทำให้เสน่ห์และเอกลักษณ์ของภาษาไทยค่อย ๆ เลือนหายไป คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เสนอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกบุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เผยแพร่และแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไปใช้ในวิชาชีพต่อไป”

คุณนกมนรัตน์ สิมมาคำ ประธานในพิธีกล่าวว่า “ถือเป็นโอกาสอันดีที่สาขาวิชาเอกการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ร่วมมือกันส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตลอดจนเผยแพร่และแสดงผลงานของนักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในวิชาชีพต่อไป”

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ วิชาการ ในหัวข้อ “สื่อสารผ่านภาษาอย่างสร้างสรรค์ในมิติที่หลากหลาย” โดย อาจารย์ ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การแข่งขันเขียนไปรษณียบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   การแข่งขันกะเทาะเปลือกภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และนิทรรศการในหัวข้อ“สื่อสารผ่านภาษาอย่างสร้างสรรค์ในมิติที่หลากหลาย” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาไทยในมิติที่หลากหลาย รวมทั้งปรากฏการณ์ทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้ทุกแวดวงอาชีพได้เรียนรู้คำศัพท์ การเล่นคำ หรือการใช้ภาษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแวดวงอาชีพของตนเอง ซึ่งรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการจะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด