ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมเกณฑ์คัดกรองผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดี และประธานคณกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ รศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน และ ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ และทีมบริหารโครงการฯ เข้าร่วมชี้แจ้งเกณฑ์การค้นหา คัดกรอง ร่วมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการคัดกรองที่จะเตรียมลงพื้นที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ สร้างความเข้าใจและเคารพสิทธิของผู้ร่วมโครงการวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” ให้แก่คณจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในกรอบการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทำความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรโดย ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่มุ่งเน้นความถูกต้องและคุณธรรมในกระบวนการดำเนินงานวิจัยที่เน้นผู้ร่วมโครงการวิจัยในด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในงานวิจัยที่มีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร การปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีเป้าหมายในการคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ร่วมโครงการวิจัยและการให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขา โดยเน้นที่จะป้องกันความเสี่ยงและความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการวิจัย

มอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ” โดยสมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ” สมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีระ รุญเจริญ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาทั้ง 13 หลักสูตร เป็นจำนวน 20 คน

ศึกษาศาสตร์ มข. หารือ MOU ระดับบัณฑิตศึกษา Shaanxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University (陕西师范大学) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

  • รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
  • รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
  • อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ
  • ผศ.นารีนารถ กลิ่นหอม อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน
  • อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการสอนภาษาจีน 

การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University โดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และหลักสูตรทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมจาก Faculty of Education, Shaanxi Normal University ได้แก่ 

  • Prof. Sen Li (李森) Dean of Faculty of Education
  • Prof. Hongliang Ma (马红亮)  Associate Dean (International)
  • Dr. Kai Ren (任凯), International Partnership Manager 

การหารือ MOU นี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างพันธมิตรทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Shaanxi Normal University เพื่อเปิดโอกาสแก่คณจารย์และนักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและวัฒนธรรมในทั้งสองประเทศ

“ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีไหว้ครู “ดั่งสายสุรีย์ส่องหล้า อาจาริยาส่องทาง” สะท้อนถึงความเคารพที่เป็นแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงเทิดพระคุณครู และกล่าวบทระลึกถึงพระคุณครูโดยนักศึกษา และการขับร้องสรภัญญะนมัสการพระคุณครู ในต่อมานักศึกษาทุกระดับได้นำพานไหว้ครูขึ้นมอบแก่คณาจารย์บนเวที นักศึกษาตัวแทนกล่าวคำกลอนสดุดีพระคุณครู และนายปฏิพล หฤแสง นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและขอบพระคุณคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้แก่นักศึกษา

ในโอกาสนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบทุนให้จำนวน 220,000 บาท ชมรมผู้เกษียณอายุราชการคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบทุนให้จำนวน 60,000 บาท และรศ. ลัดดา ศิลาน้อย ได้มอบทุนจำนวน 20,000 บาท โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้รับมอบ และทางคณะฯ จะจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาต่อไป และยังได้มีการมอบเกียรติแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และ นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวว่า “พิธีไหว้เป็นพิธีอันศักดิ์ที่ถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าทุกสาขาอาชีพมีครูผู้เป็นดั่งแสงสว่างส่องทางให้แก่ศิษย์ คอยอบรมบ่มเพาะ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์เสมอมา และโดยอย่างยิ่งคณะศึกษาศาสตร์ของเราเป็นคณะผลิตครู กิจกรรมนี้ยิ่งจะทำให้นักศึกษาวิชาชีพครูของเรามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้นไปด้วย อีกทั้งยังเป็นพิธีที่นักศึกษาจะได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ของตน ผู้เป็นครูที่คอยสร้างครูมา ถือเป็นการขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยจิตวิญญาณแห่งครูผู้ให้ คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาตลอด ทุกท่านต่างมีใจที่อุทิศเพื่อการศึกษา และหวังจะสร้างบุคลากรคนเก่งและเต็มไปด้วยศักยภาพเพื่อไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ CALL FOR PAPER | ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICER2023

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ (Call for paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Educational Research (ICER 2023) ภายใต้หัวข้อ “Quality Education for all: Pedagogy, Technology, and Life long Learning” จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ในรูปแบบออนไลน์ (Hybrid conference)

Sub-Themes

• Pedagogy, Learning, and Curriculum (PLC)

• Technology – enhanced Learning (TeL)

• Educational Administration, Assessment and Evaluation, and Psychology (EAP)

• Teacher Education Development (TED)

กำหนดส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : https://icer.kku.ac.th/