ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รักษาการเทนผู้อำนวยการโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายนานาชาติ

อ.ประภาพร จันทะบุรม

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายอนุบาลศึกษา

อาจารย์ไพทูล นารคร

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

อ.ปริศนา อานจำปา

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายการศึกษาพิเศษ