ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
รักษาการเทน ผู้อำนวยการโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ประภาพร จันทะบุรม

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายอนุบาลศึกษา

อ.ปิลันธนา ศุภดล

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

อ.ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพานิช

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

อ.ไพทูล นารคร

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

อ.ปริศนา อานจำปา

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายการศึกษาพิเศษ