ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ดร.ชัชวาล หนองนา

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์