ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์

รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ

อ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว​

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ

อ.ดร.ภัทรพร ผลดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความเป็นสากล

ดร.ชัชวาล หนองนา

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์