สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน

สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน

สิทธิพล อาจอินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.

asitthi@kku.ac.th

ปนัดดา ญวนกระโทก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

panyua@kku.ac.th

อริยพร คุโรดะ

อาจารย์ ดร.

ariyaporn@kku.ac.th

ศานิตย์ ศรีคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

sanitsr@kku.ac.th