สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ

สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ

สุมาลี ชัยเจริญ

ศาสตราจารย์ ดร.

sumalee@kku.ac.th

อิศรา ก้านจักร

รองศาสตราจารย์ ดร.

issaraka@kku.ac.th

เสาวนี สิริสุขศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.

saotri@kku.ac.th

พัชรี จันทร์เพ็ง

รองศาสตราจารย์ ดร.

jputcha@kku.ac.th

ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

piysri1@kku.ac.th

จตุภูมิ เขตจัตุรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

jketcha@kku.ac.th

อนุชา โสมาบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

sanucha@kku.ac.th

ประกฤติยา ทักษิโณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

praktu@kku.ac.th

ดาวรุวรรณ ถวิลการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

dawtha@kku.ac.th

ปรมะ แขวงเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

parakw@kku.ac.th

กรวรรณ โหม่งพุฒ

อาจารย์ ดร.

korrru@kku.ac.th

จีรนันท์ วัชรกุล

อาจารย์ ดร.

chirawa@kku.ac.th

ชนิตา พิมพ์ศรี

อาจารย์ ดร.

chanita@kku.ac.th

ปารย์พิชชา ก้านจักร

อาจารย์ ดร.

parnkan@kku.ac.th

สมพร หวานเสร็จ

อาจารย์ ดร.

sompwa@kku.ac.th

สามารถ สิงห์มา

อาจารย์ ดร.

samart@kku.ac.th