อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดดีมีสุข” สร้างทักษะเสริม ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป้นเลิศด้านสุขภาวะทางจิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “นวดดีมีสุขเพื่อเสริมสมรรถนะในการเรียนและการทำงาน” วิทยากรโดยคณาจารย์จากสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ, อ.ดร.กภ.ทิวาพร จาดเปรม, Mr.Lee Daid Johnson, กภ.ชวิน สาลีนุกุล ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการนวดผ่อนคล้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกาย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของนักศึกษา