ศึกษาศาสตร์ รางวัลด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา “ระดับดี”

Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล รางวัลด้านการผลิตบัณฑิต ประเภทการพัฒนานักศึกษา “ระดับดี” รางวัลส่วนงานที่มีระบบและกลไก การพัฒนานักศึกษาดีเด่น ในรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2608/2566)