ศึกษาศาสตร์หารือความร่วมมือสถานพินิจฯ ขอนแก่นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกลุ่มเปราะบางและเสียโอกาส

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมหารือ ส.ต.ท.วิญญา พิทักษ์ชาติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหาร ในความร่วมมือและสนับสนุนแก่เด็กในสถานพินิจฯ ที่เสียโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานที่ควรจะได้รับ ร่วมถึงพัฒนาแนวทางการพัฒนาทักษะเสริมที่จะช่วยให้เด็กในกลุ่มเปราะบาง ให้มีความมั่นใจในตนเองและสามารถต่อสู้กับความท้าทายในชีวิตและเข้าสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต