ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อมเกณฑ์คัดกรองผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ที่ปรึกษาคณบดี และประธานคณกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.บงกชรัตน์ ล้ำเลิศ รศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน และ ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ และทีมบริหารโครงการฯ เข้าร่วมชี้แจ้งเกณฑ์การค้นหา คัดกรอง ร่วมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการคัดกรองที่จะเตรียมลงพื้นที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม