ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะศิลปศึกษา ด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 051) พลศึกษา ด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 052)

Facebook
Twitter

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

ด้านความถนัดทางศิลป์ (รหัส 051)

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่นั่งสอบ และรายละเอียดในการเข้าสอบ ได้ที่ :

https://kku.world/n3edz

วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

• ภาคเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. ประเมินความรู้ทั่วไปทางศิลปะและศิลปศึกษา

• ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ประเมินการออกแบบ และวาดเส้น

สถานที่สอบ : ห้อง ED 1509 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

ด้านสมรรถภาพทางกาย (รหัส 052)

ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่นั่งสอบ และรายละเอียดในการเข้าสอบ ได้ที่ :

https://kku.world/x8xhf

แบบฟอร์มยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้ารับประเมินสมรรถนะด้านสมรรถภาพทางกาย : https://kku.world/wcitt

วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

(**เวลาในการเข้ารับการทดสอบตามลำดับที่โปรดตรวจสอบตามเอกสารประกาศรายชื่อ)

สถานที่สอบ : อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น