ศึกษาดูงานประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน ED KKU & UD-UED DANANG.

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยดานัง โดยมี ดร. Nguyen Van Sang รองหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร. Nguyen Thi Tram Anh คณบดีภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา UED, MSc.GVC Bui Van Van รองคณบดีคณะจิตวิทยาการศึกษา UED และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 71 คน หลังจากแนะนำมหาวิทยาลัย คณะและผู้นำของทั้งสองคณะ ได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตในด้านการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การฝึกอบรมร่วมกัน การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาจิตวิทยาการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ การประชุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานและระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านการฝึกอบรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษา ในอนาคต