มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงาน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใช้ในโรงเรียน และ เป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในมิติการสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็ก เยาวชน  และ ระดับองค์กร

นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นกำหนดให้อำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตามห่วงโซ่คุณค่า อย่างบูรณาการ โดยให้ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และมีการแต่งตั้งคณะทำงานพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน้าที่ส่งสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกวัยในสถานศึกษาทุกแห่ง

“การสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้และมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและยาวชน เป็นประเด็นสำคัญประการหนึ่งในการแก้ปัญหาที่จะตัดวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้ตั้งแต่ต้นทางจากโครงการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ได้ขับเคลื่อน 6 ประเด็น หลักคือ 1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2. สร้างความรอบรู้โรคพยาริบไม้ตับและมะเร็งทำอน้ำดีในเด็กและเยาวชน 3. อาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิใบไม้ตับ 4. สัตว์รังโรคปลอดพยาธิใบไม้ตับ 5. การตรวจคัดกรองและการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน”

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและผู้นำของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งในประเทศไทยและประเทศอนุมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การดำเนินงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีสนับสนุนในการจัดอบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการนำหลักสูตร     เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

โดยมีการดำเนินงานร่วมกันดังนี้ 1.พัฒนาหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับสถานศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น 2. พัฒนากระบวนการนำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น 3. ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับสถานศึกษาในเขตจังหวัด ขอนแก่น 4. ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น 5. พัฒนาเทคโนโลยีฐาน และเครื่องมือดิจิทัล สนับสนุนงานการพัฒนาเนื้อหาและสารสนเทศเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นับสนุนโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้ร่วมงานการพัฒนาความตระหนักรู้และการสร้างเครือย่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป 7. พัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ จะมีการจัดอบรมการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำหรับโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 81 โรงเรียน โดยมีครูเข้าอบรมประมาณ 200 คน เพื่อสร้างความตระหนักของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่บุคลากรทางการศึกษา ถ่ายทอดแนวทางการนำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในมิติการ สร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและเยาวชนทั้งในระดับองค์กรและระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในอนาคตจะขยายการดำเนินงานไปยังโรงเรียนเอกชนและสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ให้ครบ 100% รวมถึงขยายการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในโรงเรียนไปยังอำเภออื่นในจังหวัดขอนแก่นที่มีความพร้อมและมีอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับสูง