พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ประวัติการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการ ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคยดำรงตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย  บัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน อีกด้วย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เขียนบทความสดุดี ตอนหนึ่งว่า “รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้บุกเบิกหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับ โครงการวิจัยเรื่อง “หลักสูตรเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป” โดยมี รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรการศึกษาของโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอสดุดีคุณงามความดีที่ท่านได้ตรากตรำทำหน้าที่โดยไม่ย่อท้อตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ” ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการแล้ว ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ มา ณ โอกาสนี้