ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มศว. ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx

Facebook
Twitter

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการและหัวหน้างานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ โดย ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้