ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่

Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Teaching and Learning in New Normal for Education” การใช้งาน “EduLearn” ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ LMS (Learning Management Solution) ระหว่างวันที่ 19 และ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม และ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ทีมวิจัย เป็นวิทยากร

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “ระบบ EduLearn เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นหัวหน้าทีมวิจัย ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้นำระบบนี้มาเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดการณ์ไม่ได้ในปัจจุบัน ถือเป็นระบบที่ผนวกแผนการสอน สถานการณ์ปัญหา รวมถึงสื่อหรือแหล่งข้อมูลให้ใช้งานแบบออนไลน์และง่ายต่อคณาจารย์ผู้สอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และยังสามารถสร้างกลุ่มการเรียนรู้แบบย่อยในชั้นเรียนได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในอานาคตสถานการณ์โควิด – 19 จะคลี่คลายแล้ว ก็ยังนำระบบไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบปกติให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนนอกชั้นเรียน”

“EduLearn” ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่พัฒนาโดยทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นหัวหน้าทีมวิจัย เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและนักวิจัย นับว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งผู้สอนและผู้เรียน รองรับระดับของผู้เรียนตั้งแต่ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา โดยรองรับสือการเรียนการสอนทั้งภาพ วิดีโอ หรือสื่อออนไลน์แบบดิจิทัลอื่นๆ และยังรองรับระบบการสื่อสารออนไลน์ มุ่งเน้นการสร้าง Virtual Classroom ที่สนับสนุนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเริ่มใช้นวัตกรรมนี้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยการระดมคณาจารย์ทั้งในระดับคณะและโรงเรียน มาร่วมกันพัฒนาบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ วิธีการสอนและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ซึ่งในอนาคต EduLearn จะกลายเป็นธนาคารชุดวิชาที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาทุกสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ