ผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลอื่นๆ

Facebook
Twitter

ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลอื่นๆ

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดี แด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุพนมทองคํา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆ มีดังนี้

1.ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

– พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

– นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

– รศ.โนริเอะ อารากิ

-ศ.อารันต์ พัฒโนทัย

– ศ.วุฒิสาร ตันไชย

2.รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ

-ศ.ธีระ รุญเจริญ

– ศ.สุกิจ แสงนิพันธ์กุล

– ศ.อนันต์ พลธานี

– ศ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์

3.รางวัลพระธาตุพนมทองคำ

– รศ.รังษี นันทสาร

4.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

– นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

– นายมานิตย์ ปานเอม

5.รางวัลศรีมอดินแดง

– ประเภทบุคลากรวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์

– ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์

6.รางวัลศรีกาลพฤกษ์

– นางสาวณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน

7.รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ

– นายอำนาจ พรหมสูตร

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้