Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ จัด Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา “ลิขสิทธิ์ : ตำรา หนังสือ โปรแกรมคอมพิวแตอร์ งานจิตรกรรม ดนตรีกรรม ฯลฯ และ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมี คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรุก เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีผลงานที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา