คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์อาคารและพัฒนาพื้นที่ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด Innovation, Creativity, Safety and Smart

Facebook
Twitter

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ปัจจุบันได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2538  และได้มีการปรับปรุงทางกายภาพและใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 27ปี จากการสำรวจสภาพปัญหาและการใช้งานอาคาร พบว่าสภาพสีของอาคารมีรอยด่างและสีหลุดล่อนกระจายในอากาศ ทั้งยังพบปัญหาเรื่องนกพิราบบินเข้ามาทำรังและปล่อยสิ่งปฏิกูลภายในอาคารเป็นจำนวนมาก ส่งเสียงและกลิ่นรบกวน ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยกับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและกายภาพในเชิงระบบ

จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์อาคารและพัฒนาพื้นที่ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์  เพื่อการเรียนรู้และการทำงานให้น่าอยู่น่าเรียน พร้อมสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธโรจนปัญญาแห่งใหม่เพื่อหลอมรวมจิตใจและพื้นที่ทางศาสนพิธี โดยได้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมได้รับการพัฒนาสอดรับกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป