ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook
Twitter

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2380/2565) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (วิชาเอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร (แบบ นร./กสศ.01) ได้ที่ https://kku.world/3qse1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 091-8617256 หรือ Facebook : ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น