มข.ผนึก ประเทศรัสเซีย จัด Math Festival ครั้งที่ 2 สร้างแรงบัลดาลใจการเรียนคณิตศาสตร์

Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับประเทศรัสเซีย จัดกิจกรรม“Mathematics Festival ครั้งที่ 2” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับประเทศรัสเซีย  จัดกิจกรรม “Mathematics Festival ครั้งที่ 2” นำโดย ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานมีคณาจารย์  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน แบ่งเป็น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 127 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดกิจกรรมจำนวน 142 คน และแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและคณาจารย์จำนวน 31 คน  โดยกิจกรรม “Mathematics Festival ครั้งที่ 2” ได้รับการสนับสนุนจากประเทศรัสเซีย Moscow Center for Continuous Mathematical Education, Higher School of Economics Math Department นำโดย Assoc. Prof.Ivan Vysotskiy พร้อมทั้งงบสนับสนุนจากสถานทูตรัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบของ Mathematics Festival ที่จัด ณ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปีอีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Value) สำหรับนักศึกษาครูคณิตศาสตร์

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  กิจกรรม Mathematics Festival ครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย โดยมีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นผู้ดำเนินการ ทำให้ตระหนักถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Centerfor Continuous Mathematical Education Higher School of Economics Math Department ประเทศรัสเซีย ที่มีมากกว่า 10 ปี ผ่านโครงการ APEC – Lesson Study Project อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Next Project ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้ข้อมูลและแนวทางในการเตรียมศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการศึกษาตลอดชีวิต”

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานโดยมีกิจกรรมหลากหลายให้น้อง ๆ นักเรียนได้เข้าร่วม อาทิ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขัน Mathematics Olympiad และนอกจากนี้ยังมีการมอบของรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ข่าว :  จิราพร ประทุมชัย , เสกสรร นาหัวนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร
ภาพ : ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น