คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ในงาน คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 58ปี แห่งความภูมิใจ

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในงานพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแกศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563-2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล 

โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

• นายสำเนา เนื้อทอง ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2563

• นายนิวัฒน์ แก้วเพรช ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564

• นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563

• นายสังวร นัดทะยาย ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563

• ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2564

• ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2564